Midt i et me­di­e­cir­kus: Vi kun­ne ik­ke hånd­te­re det

Ekstra Bladet - - SPORT . FODBOLD -

Den man­ge­åri­ge TV2-kommentator Flemming Toft hav­de ik­ke helt fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig, hvad han gik ind til, da han ef­ter nytår 1999 til­t­rå­d­te en stil­ling som pres­se­chef i FCK.

Han blev nem­lig hur­tigt hvirv­let ind i en min­dre or­kan af be­gi­ven­he­der, som for ek­sem­pel fy­rin­gen af tra­e­ner Chri­sti­an An­der­sen ef­ter kun en en­kelt kamp. Men det var for in­tet at reg­ne mod den bla­est, der fulg­te Bri­an Laud­rups trin ind på dansk gra­es.

– Det var ka­em­pe­stort, me­get stør­re end bå­de han selv, klub­ben og al­le an­dre hav­de for­ud­set. Det match

Han var ik­ke selv klar over, at han var så stor i Dan­mark. Så han blev i den grad over­rum­plet og for­stod det ik­ke

var det stør­ste no­gen­sin­de i dansk klub­fod­bold, og in­gen kun­ne rig­tigt hånd­te­re det, hu­sker han.

– Det var først og frem­mest et me­di­e­cir­kus uden li­ge. Da af­ta­len med Bri­an var of­fent­lig­gjort, fik jeg sam­me dag 39 hen­ven­del­ser om in­ter­views fra al­le ty­per af me­di­er.

– Og i den kom­men­de tid lå fo­to­gra­fer på lur på par­ke­rings­plad­sen ude på K.B. og ’skød’ ind over de­res ha­ek i Rung­sted. Der hang så­gar en he­li­kop­ter over de­res hus på et tids­punkt, forta­el­ler han.

Ik­ke nok op­bak­ning

– Han var ik­ke selv klar over, at han var så stor i Dan­mark. Så han blev i den grad over­rum­plet og for­stod det ik­ke.

Der­for re­a­ge­re­de han med at tra­ek­ke sig lidt me­re til­ba­ge og bru­ge mig som stød­pu­de, forta­el­ler Flemming Toft, der sag­de op i klub­ben da­gen før, Bri­an Laud­rup send­te sin fax Don Ø.

For Toft var det fru­stre­ren­de at føl­ge det ufor­lø­ste even­tyr på na­ert hold.

– Det var ae­r­ger­ligt, at det slut­te­de så­dan, for det kun­ne hav­de va­e­ret al­le ti­ders match. Men ca­stin­gen var dår­lig på det tids­punkt, og det blev al­drig hel­hjer­tet.

– Bri­an nå­e­de desva­er­re al­drig at få et godt for­hold til klub­bens fans. De kom lidt ska­evt ind på hin­an­den. Han var så over­dre­ven yd­myg og nå­e­de al­drig at kom­me ind på at kram­me dem. En kul­tur, som Flemming Østergaard jo hav­de få­et ind i ti­dens FCK. til

FO­TO: OLE STE­EN

– Vi så op til ham og vil­le ger­ne lø­be den ek­stra me­ter for ham, forta­el­ler David Ni­el­sen, der spil­le­de sam­men med Laud­rup i FCK.

FO­TO: LARS POUL­SEN

Bri­an Laud­rup var slet ik­ke for­be­redt på den enor­me in­ter­es­se, der var om hans per­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.