Gul­da­eg­get: Matador har om­sat for 400 mil­li­o­ner

Ekstra Bladet - - BILER TEST -

Den 11. novem­ber 1978 sad mil­li­o­ner af mo­nopol-tv-ram­te dan­ske­re med de­res fjern­syns­ap­pa­ra­ter ta­endt på Dan­marks Ra­dio for at se det før­ste af seks plan­lag­te af­snit om li­vet i den fik­ti­ve sta­tions­by Kors­ba­ek.

’Matador’ var Lise Nørgaards og Erik Bal­lings ef­ter­føl­ger til ka­em­pe­suc­ce­sen ’Hu­set på Chri­sti­ans­havn’. Tan­ken om per­son­gal­le­ri­et og de man­ge fi­gu­rers ud­vik­lin­ger var fo­stret i Lise Nørgaards ho­ved. At se­ri­en skul­le bli­ve dan­marks­hi­sto­ri­ens mest po­pu­la­e­re – og at den skul­le om­sa­et­te for hund­red­vis af mil­li­o­ner over åre­ne – hav­de in­gen set kom­me. Hel­ler ik­ke ho­ved­for­fat­te­ren Lise Nør­gaard.

– Jeg har al­drig set ’Matador’ som en for­ret­ning, men va­el­ger man at gø­re det, har det ind­ly­sen­de va­e­ret en god en af slagsen, forta­el­ler Lise Nør­gaard.

på sal­get af VHS-bånd, dvd-ski­ver, bø­ger og bra­et­spil om­sat for ta­et på 400 mil­li­o­ner kro­ner. Men fe­sten slut­ter slet ik­ke der, for kas­se­ap­pa­ra­tet rin­ger for al­vor, når 'Matador' bli­ver ge­nud­sendt på DR.

Lise Nør­gaard ejer en tred­je­del af ret­tig­he­der­ne til ’Matador’, mens DR ejer to tred­je­de­le, da tv-sta­tio­nen køb­te Erik Bal­lings tred­je­del fle­re år før in­struk­tø­rens død i 2005. Ko­de­or­det til at for­stå, hvor­for det for al­vor gi­ver ja­ck­pot til bå­de Lise Nør­gaard og sku­e­spil­ler­ne, når ’Matador’ lø­ber over tv-ska­er­me­ne for an­den, fem­te el­ler ot­ten­de gang, hed­der ge­nud­sen­del­ses-ho­nora­rer.

De før­ste man­ge gan­ge, se­ri­en blev ge­nud­sendt, fik Lise Nør­gaard og sku­e­spil­ler­ne nem­lig 50 pro­cent af de­res op­rin­de­li­ge ho­norar. I slut­nin­gen af 1990’er­ne fik de med­vir­ken­de og Lise Nør­gaard en hen­ven­del­se fra sku­e­spil­ler­for­bun­det med øn­sket om, at der blev sla­ek­ket lidt på den op­rin­de­li­ge af­ta­le. Det var gan­ske en­kelt ble­vet for dyrt at ge­nud­sen­de se­ri­en. Trods af­ta­len om at gå be­trag­te­ligt ned i ge­nud­sen­del­ses­ho­nora­rer er det dog sta­dig en tem­me­lig god for­ret­ning at ha­ve ak­tier i ’Matador’ på den ene el­ler an­den må­de.

der med­vir­ke­de i se­ri­en, blev af­løn­net via så­kaldt linje­be­ta­ling. Det be­tød, at ens ho­norar af­hang af, hvor man­ge replik­ker man hav­de – og hvor man­ge ord dis­se linjer in­de­holdt.

For de fle­ste sku­e­spil­le­res ved­kom­men­de be­tød af­løn­nin­gen via linje­be­ta­ling, at det langt­fra var en gul­dran­det for­ret­ning – i før­ste om­gang – at spil­le med i det, der skul­le ud­vik­le sig til dan­marks­hi­sto­ri­ens mest po­pu­la­e­re tv-se­rie.

Ek­sem­pel­vis tjen­te Jør­gen Buck­høj for sin pragt­pra­e­sta­tion som Mads Skjern blot 240.000 kro­ner – el­ler 10.000 kro­ner pr. af­snit – for sin ind­sats som ’Ma­ta­dors’ ab­so­lut ba­e­ren­de ho­ved­rol­le. Og han var vel at ma­er­ke den sku­e­spil­ler, der hav­de al­ler­f­lest linjer i he­le se­ri­en.

med, at Axel Strø­bye – i før­ste om­gang – var den ’Matador’sku­e­spil­ler, der tjen­te mest pr. af­snit for sin med­vir­ken i ’Matador’.

Han in­si­ste­re­de nem­lig på at få film­ho­norar for sin ind­sats, og det ho­norar var langt hø­je­re end de øv­ri­ge sku­e­spil­le­res linje­be­ta­ling.

– Erik Bal­ling (’Ma­ta­dors’ in­struk­tør, red.) var fast be­slut­tet på, at Axel Strø­bye skul­le spil­le rol­len som sag­fø­rer Vig­go Skjold Han­sen. Der­for end­te Bal­ling med at måt­te slu­ge Strø­by­es krav om film­ho­norar, forta­el­ler journalist Per Kusk­ner, for­fat­ter til bo­gen ’Matador – men­ne­sker, myter & min­der’.

Axel Strø­bye kun­ne gri­ne he­le vej­en til ban­ken med sit film­ho­norar, men smilet stiv­ne­de nok en lil­le smu­le, da ’Matador’ end­te med at bli­ve en gi­gan­tisk kas­sesuc­ces.

at få film­ho­norar gjor­de nem­lig, at han ude­luk­ke­de sig selv fra at få yder­li­ge­re ’Matador’-bonus­ser ef­ter­føl­gen­de.

Der­for faldt der al­drig ge­nud­sen­del­ses-ho­norar til ham, han fik ik­ke roy­al­ties, når se­ri­en solg­te VHS-bånd og dvd-ski­ver, og der kom hel­ler in­gen check ind ad brevspra­ek­ken, når ’Matador’ blev solgt til ud­lan­det.

Axel Strø­by­es krav om et højt en­gangs­ho­norar end­te der­for med at ko­ste ham en for­mue, og re­elt gjor­de ho­nora­r­ord­nin­gen ham til den dår­ligst løn­ne­de ’Matador’-sku­e­spil­ler, ef­ter­hån­den som åre­ne gik, og millionerne va­el­te­de ind.

I rol­len som sag­fø­rer Skjold Han­sen hav­de Axel Strø­by na­e­se for pen­ge­sa­ger – pri­vat så han helt for­kert, da kon­trak­ten for med­vir­ken i ’Matador’ skul­le skru­es sam­men. HANS INSISTEREN PÅ

Jør­gen Buck­høj hav­de som Mads Skjern den ab­so­lut­te ho­ved­rol­le i ’Matador’, og al­li­ge­vel tjen­te han ’kun’ 10.000 kro­ner pr. af­snit. Si­den kom ge­nud­sen­del­ses­hora­rer og roy­a­li­ties til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.