Me­dal­jer til hunde og du­er

Ekstra Bladet - - GO’SØNDAG -

Men­ne­ske­ne star­te­de kri­gen, men den ko­ste­de og­så mil­li­o­ner af dyr li­vet.

Knap ti mil­li­o­ner stør­re pat­te­dyr delt­og ufri­vil­ligt i kri­gen, og an­slå­e­de tal vi­ser, at op mod 70 pro­cent af dem dø­de. Det var isa­er he­ste, som blev brugt i mil­li­ontal af al­le krigs­før­en­de lan­de som ri­de-, last- og tra­ek­dyr. En del blev spist. Al­le­re­de ved kri­gens start hav­de Tys­kland og Østrig-Un­garn ’mo­bi­li­se­ret’ halvan­den mil­li­on he­ste, USA send­te en mil­li­on he­ste til støt­te for de al­li­e­re­de og an­kom selv i kri­gen med om­kring 200.000 yder­li­ge­re. Eng­land ind­kald­te over en mil­li­on he­ste, og Frank­rig end­nu fle­re.

AEs­ler og mul­dyr blev og­så an­vendt stort tal i krigsind­sat­sen.

OVER 100.000 DU­ER

i

blev brugt at trans­por­te­re bre­ve og an­den post samt til spio­na­ge­op­ga­ver. Ty­sker­ne mon­te­re­de ka­me­ra­er på bry­stet af du­er­ne til at fo­to­gra­fe­re bag fjen­dens linjer. Hunde i mil­li­ontal blev sendt i ilden blandt an­det som red­nings­hunde og spej­der-, mel­de- og pa­trul­je­op­ga­ver samt til be­vogt­ning – og til at fan­ge rot­ter i skyt­te­gra­ve­ne.

Og­så kat­te blev sat ind mod rot­te­pla­gen i de vå­de, ula­e­kre skyt­te­gra­ve. Rot­ter­ne blev og­så ud­nyt­tet til at af­sø­ge mi­ne­fel­ter.

Ka­na­ri­e­fug­le kun­ne vars­le om ilt­man­gel – de dø­de sim­pelt­hen. Og ame­ri­ka­ner­ne an­vend­te sko­vs­neg­le til at spo­re ga­san­greb. Ef­ter kri­gen blev der i fle­re lan­de op­stil­let min­des­ma­er­ker for de dø­de dyr – isa­er hunde og he­ste. For som man skrev: ’de hav­de in­tet valg’.

til til

AP FO­TO:

Før­ste Ver­denskrig var i høj grad dy­re­nes krig – ale­ne Eng­land send­te en mil­li­on he­ste over ka­na­len. Men og­så mil­li­o­ner af hunde, kat­te og du­er delt­og – og sko­vs­neg­le! Her er det rus­sisk ka­va­le­ri på vej igen­nem Kaukasus­b­jer­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.