Hvor­for hand­le­de

Ekstra Bladet - - GO’SØNDAG -

En gang var der kun få, der kend­te Brit­ta fra Hvi­d­ov­re, men nu be­hø­ver man ba­re si­ge Brit­ta! Så ved de fle­ste, hvem hun er.

Den­ne helt al­min­de­li­ge Brit­ta på 64 år, der hav­de ar­bej­det i 40 år i det sam­me of­fent­li­ge fo­re­ta­gen­de, hvor hun star­te­de med et skri­ve­ma­ski­ne­kur­sus som ene­ste for­ud­sa­et­ning. Jeg er i dis­se ef­ter­års­må­ne­der ude at hol­de fored­rag, hvor der isa­er kom­mer kvin­der, og når der er spørgs­mål til slut, dre­jer det sig ho­ved­sa­ge­lig om Brit­ta.

HVAD FIK

hen­de til at svind­le – for det er jo det, hun er sig­tet for: At svind­le for 111 mil­li­o­ner kro­ner gen­nem 16 år fra So­ci­alsty­rel­sen? Pen­ge, der skul­le ha­ve va­e­ret brugt på men­ne­sker, der var i sam­me si­tu­a­tion, som Brit­ta må­ske en­gang selv har va­e­ret i. La­e­ser man Ek­stra Bla­dets repor­ta­ger, får man ind­tryk af en op­va­ekst, der gen­nem i hvert fald to ge­ne­ra­tio­ner har va­e­ret pra­e­get af us­le for­hold og i åre­vis na­er­mest en no­ma­de-til­va­e­rel­se for Brit­ta.

at få lyst til at gi­ve 111 mil­li­o­ner til dår­ligt stil­le­de va­el­ger Brit­ta iføl­ge sig­tel­sen at gi­ve dem til sig selv.

Hun bli­ver tid­ligt gift med en mand fra Paki­stan, og de får tre børn, og den ar­me mand pu­k­ler nat og dag, for­di en datter be­gyn­der, for­ment­lig med suc­ces, en ri­de­kar­ri­e­re. Fa­de­ren dør tid­ligt, og så skal Brit­ta selv kla­re alt, og jeg fo­re­stil­ler mig som mor, at hun vil gi­ve den datter alt i ver­den.

som barn og ung dyr­ket ri­despor­ten og så med mis­un­del­se på de få, der fik de­res egen hest og be­gynd­te at del­ta­ge i kon­kur­ren­cer.

Mi­ne fora­el­dre syn­tes, det var dyrt nok med ri­de­ti­mer, ri­deud­styr, og hvad ved jeg, og det na­er­me­ste, jeg kom egen hest, var, da en ri­den­de for­pag­ter, som min far var sag­fø­rer for, i sit te­sta­men­te hav­de ef­ter­ladt sin for­nem­me sad­del til mig og min sø­ster. Vi hav­de en sad­del, men al­drig en hest.

BRIT­TA BLI­VER FAK­TISK

ik­ke for­dømt, når hun kom­mer på ta­le, der hvor jeg er. Jeg ved ik­ke, om det er, for­di hun er kvin­de?

Som jeg hu­sker, er det før­ste gang, jeg op­le­ver, at en kvin­de sig­tes for at va­e­re stor­svind­ler i Dan­mark, og egent­lig tror jeg ik­ke, at det hav­de op­ta­get sin­de­ne så me­get, hvis det hav­de va­e­ret en mand.

Brit­ta pas­se­de sit ar­bej­de, bo­e­de i det sam­me hus i Hvi­d­ov­re, og det ene­ste, man lag­de ma­er­ke til i So­ci­alsty­rel­sen, var, at hun kom før al­le an­dre og gik ef­ter al­le an­dre. Hun fik dron­nin­gens fortjenst­me­dal­je og et or­dent­ligt løn­hop, for­di hun var så flit­tig og dyg­tig.

HVOR­FOR MON

hun sat­te al­le de pen­ge i jord i Syd­afri­ka?

Hvor­for fandt hun på at kø­be di­a­man­ter og dy­re bi­ler?

Hvor­for er der en ma­er­ke­lig yn­gre mand fa­engs­let i sa­gen i Syd­afri­ka? Vi kan ik­ke gø­re for det, de af os kvin­der, der prø­ver at for­stå, hvad der er sket for Brit­ta fra Hvi­d­ov­re.

JEG HAR IK­KE MØDT

no­gen ma­end med de sam­me fø­lel­ser el­ler øn­sker om at for­stå hen­de.

Jeg vil­le så fryg­te­lig ger­ne tra­ef­fe hen­de, og jeg vil ger­ne trø­ste hen­de, er det ik­ke ma­er­ke­ligt?

Hvor mon hen­des tre børn er?

Jeg tror, der gem­mer sig en ska­eb­ne, vi ik­ke ken­der.

JEG SY­NES,

det va­er­ste i den­ne sag er, at in­gen i 16 år op­da­ger, at der for­svin­der 111 mil­li­o­ner kro­ner – må­ske end­da me­re – fra en of­fent­lig kas­se.

Jeg får kval­me, når jeg ser so­ci­al­mi­ni­ste­ren stå på tv med dug­ge­de Har­ry Pot­ter-bril­ler, ba­e­ven­de stem­me og dir­ren­de un­der­la­e­be og er­kla­e­re, at hun er op­rig­tig op­rørt og drøm­mer om Brit­ta.

MI­NI­STE­REN SKUL­LE

hel­le­re ha­ve ma­re­ridt over, hvor­dan det bed­ra­ge­ri har kun­net fin­de sted, uden at no­gen af al­le de højt be­tal­te top­folk og mi­ni­stre har op­da­get det.

Brit­ta skal nok få sin straf, men hvad med al­le dem, der ik­ke pas­se­de de­res ar­bej­de? Der skal nok fin­des en und­skyld­ning for dem!

FO­TO: OLE STE­EN

JEG HAR SELV Den svin­del­sig­te­de Brit­ta Ni­el­sen blev i tors­dags frem­stil­let i ret­ten i Rand­burg i Syd­afri­ka. Ka­ren Thi­sted sy­nes, det va­er­ste i sa­gen er, at in­gen i 16 år op­da­ger, at der for­svin­der 111 mil­li­o­ner kro­ner – må­ske end­da me­re – fra en of­fent­lig kas­se.

I STE­DET FOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.