Krigs­for­bry­de­ren stu­de­re­de i Dan­mark

Ekstra Bladet - - GO’SØNDAG -

La­en­ge før bor­ger­kri­gen i Ju­goslavi­en var en re­a­li­tet, kom en 25-årig psy­ki­a­tri-stu­de­ren­de ju­goslav på stu­di­e­op­hold i Dan­mark. Ra­d­ovan Ka­radzic hav­de få­et be­vil­get en må­ned på Na­est­ved Sy­ge­hus til at stu­de­re bør­ne­p­sy­ki­a­tri og de­pres­sio­ner i for­bin­del­se med sit spe­ci­a­le.

Men der blev og­så tid til an­det.

’Jeg var en lyk­ke­lig mand den­gang. Jeg la­er­te at raf­le og spise Da­nablu. Nu kan jeg kun få gor­gon­zo­la. Jeg drøm­mer sta­dig om Dan­mark og de dej­li­ge, grøn­ne ta­ge’, sag­de han til Ber­ling­s­ke i 1993, da avi­sen mød­te ham på et ho­tel i Beo­grad midt un­der kri­gen.

Da var der gå­et 23 år, si­den han be­un­dre­de Kø­ben­havns kob­ber­ta­ge og lod ter­nin­ger­ne rul­le – og iføl­ge Ber­ling­s­ke fik den trav­le pra­esi­dent god tid til at snak­ke, da han op­da­ge­de, at jour­na­li­sten var dansk.

Iføl­ge avi­sen.dk lig­ger Na­est­ved Sy­ge­hus ik­ke in­de med do­ku­men­ter, der op­ly­ser om, at Ka­radzic op­holdt sig på den nu ned­lag­te psy­ki­a­tri­ske af­de­ling. Sy­ge­hu­set me­ner dog, at han sand­syn­lig­vis har op­holdt sig på af­de­lin­gen.

Kil­der: Gu­ar­di­an.com, in­de­pen­dent.co.uk, tv2.dk, b.dk, hi­s2rie.dk, bbc.co.uk, eb.dk, in­for­ma­tion.dk, dr.dk, jyl­lands-po­sten.dk, fol­ked­rab.dk, avi­sen.dk

FO­TO: AMEL EMRIC/AP

8000 mus­lim­ske ma­end og dren­ge om­kom un­der ser­ber­nes mas­sa­kre på by­en Sre­bre­ni­ca.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.