Kom­mu­nen

Ekstra Bladet - - GO’SØNDAG -

Hej Puk

Jeg er en kvin­de på 37 år, som er en­lig mor til en fe­mårig dreng. Jeg har va­e­ret på kon­tant­hja­elp i halvan­det år nu, og pen­ge­ne er små på trods af, at vi bor i en tova­e­rel­ses lej­lig­hed, og jeg kun har de mest nød­ven­di­ge for­sik­rin­ger. Vi har for ek­sem­pel hel­ler ik­ke ad­gang til in­ter­net. Sa­gen er den, at mit ar­bejds­liv al­tid har va­e­ret no­get rod. Sid­ste år fik jeg så en­de­lig di­ag­no­sen bipo­lar li­del­se ty­pe 1 (før kal­det ma­ni­o­de­pres­siv, red.). Det gav mig lidt ro i sin­det, og jeg får nu me­di­cin. Jeg er dog ik­ke vel­me­di­ci­ne­ret end­nu og der­for ik­ke sta­bil.

Jeg bad selv kom­mu­nen om at kom­me i prak­tik, men de bad mig stop­pe igen, da mit frem­mø­de var helt håb­løst. Jeg har gen­tag­ne gan­ge spurgt til res­sour­ce­for­løb. Men de fe­jer det af.

Jeg for­står ik­ke, hvor­for men­ne­sker med stress og angst kan kom­me i res­sour­ce­for­løb, når stress trods alt kan hel­bred­des. Ik­ke at de ik­ke har brug for det – det har de helt sik­kert – men min syg­dom er kro­nisk. Jeg slip­per al­drig af med den. Kom­mu­nen støt­ter mig i, at jeg en­der i fleksjob – på et el­ler an­det tids­punkt. Så jeg for­står ik­ke, hvor­for de af­vi­ser mit øn­ske om res­sour­ce­for­løb? Er der no­get, jeg kan gø­re el­ler si­ge for at få den hja­elp?

Med ven­lig hil­sen Ti­na

Ka­e­re Ti­na

Det kor­te svar er, ja, der er no­get, du kan gø­re. Det er nem­lig fast­slå­et, at man som bor­ger

selv kan an­sø­ge kom­mu­nen om at kom­me i et res­sour­ce­for­løb. Det frem­går af prin­ci­p­af­gø­rel­se 8315, du kan la­e­se af­gø­rel­sen her: kort­link.dk/vm8r

Kom­mu­nen kan dog ik­ke ale­ne ta­ge stil­ling til din an­søg­ning om res­sour­ce­for­løb, men skal be­hand­le din an­søg­ning ud fra al­le de mu­lig­he­der, der er i loven. Det vil si­ge, at hvis kom­mu­nen for ek­sem­pel vur­de­rer, at du ik­ke er i må­l­grup­pe for res­sour­ce­for­løb, så skal de til­by­de dig an­dre ind­sat­ser ef­ter den so­ci­a­le lov­giv­ning, det kan va­e­re et fleksjob, re­va­li­de­ring el­ler før­tids­pen­sion – blot for at na­ev­ne ek­semp­ler på an­dre mu­lig­he­der. Du skal helt kon­kret skri­ve en an­søg­ning. Du be­hø­ver ik­ke skri­ve så me­get i den, men kan blot an­fø­re føl­gen­de: ’Jeg XXX an­sø­ger her­med XXX kom­mu­ne om, at der ta­ges stil­ling til, om jeg er i må­l­grup­pen for res­sour­ce­for­løb – og i så fald indstil­ler min sag for kom­mu­nens re­ha­bi­li­te­rings­team.

Jeg for­ven­ter at mod­ta­ge svar her­på in­den for for­valt­nin­gens op­ly­ste svar­frist.

Jeg skal i øv­rigt hen­vi­se til af­gø­rel­se, der op­ly­ser om ret­ten til selv at an­sø­ge om et res­sour­ce­for­løb: Prin­ci­p­af­gø­rel­se 83-15.

Med ven­lig hil­sen

XXX’

De fle­ste kom­mu­ner har of­fent­lig­gjort svar­fri­ster på an­søg­nin­ger på de­res hjem­mesi­de, her­un­der og­så på res­sour­ce­for­løb – hvis de ik­ke har, kan du be­de om at få det op­lyst. Nor­malt er der fi­re-seks ugers svar­frit på an­søg­nin­ger om res­sour­ce­for­løb.

Husk, at når du af­le­ve­rer din an­søg­ning, så få den stemp­let som ’mod­ta­get’, så du har ’be­vis’ på din an­søg­nings­da­to. Husk og­så, at du kan kla­ge over den af­gø­rel­se, som kom­mu­nen tra­ef­fer, hvis du ik­ke er enig i af­gø­rel­sen.

Man­ge hils­ner Puk

FO­TO: SHUTTTERSTOCK.COM

Man kan selv sø­ge kom­mu­nen om at kom­me i et res­sour­ce­for­løb, op­ly­ser Ek­stra Bla­dets so­ci­al­rå­d­gi­ver, Puk Sab­ber, til en brevski­ver, der ger­ne vil vi­de­re i li­vet, trods en di­ag­no­se som bipo­lar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.