ØEN HE­LE DANMARK

Her er det pla­nen, at kri­mi­nel­le asylan­sø­ge­re skal bo

Ekstra Bladet - - NEWS - LOUISE SVANE PEDERSEN FOTO: PER RASMUSSEN

Øen Lind­holm i Ste­ge Bugt er kun syv hektar stor, men al­li­ge­vel har den ik­ke va­e­ret til at over­se den se­ne­ste uge.

Si­den re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti of­fent­lig­gjor­de de­res ud­kast til en kom­men­de fi­nans­lov, har al­les blik, og isa­er pres­sens, va­e­ret ret­tet mod den lil­le ø, hvor man i snart 100 år har for­sket i smit­som­me hus­dyr-syg­dom­me.

Pla­nen for Lind­holm er, at kri­mi­nel­le asyl­sø­ge­re i na­er frem­tid skal flyt­tes ud til øen, hvor en fa­er­ge­for­bin­del­se er den ene­ste må­de at kom­me ind til fast­lan­det på.

Er de kom­men­de be­bo­e­re til fred og ro og na­e­rer de en drøm om langt til na­er­me­ste na­bo, kom­mer de det helt rig­ti­ge sted hen. Er man me­re til myl­der, en kiosk li­ge om hjør­net og kort af­stand til al­ting, så le­ver Lind­holm på in­gen må­der op til no­gens drøm om et frem­ti­digt op­holds­sted.

DTU ryk­ker ud

Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tets Ve­te­ri­na­e­rin­sti­tut har haft til hu­se på øen si­den 2007.

I de se­ne­ste fem år har le­del­sen på DTU vidst, at de i 2019 er fa­er­di­ge med at for­ske der­u­de på øen midt ude i van­det, hvor kun vin­den og fug­le­ne gi­ver lidt bag­grunds­støj.

Der­for har det va­e­ret op­lagt for re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti at ta­ge øen i brug, når de nu­va­e­ren­de le­je­re er ude af le­je­må­let. For det er byg­nings­sty­rel­sen, og ik­ke DTU, der ejer Lind­holm og alt det, der er byg­get på den.

DTU’s le­del­se reg­ner med, at øen vil va­e­re fri for smit­te­fa­re en­gang i 2020, og nye be­bo­e­re vil kun­ne flyt­te ind, men in­tet er sik­kert. Når al gam­mel smit­te er eli­mi­ne­ret, vil sta­ten kun­ne byg­ge om in­de i de man­ge byg­nin­ger, så de nye be­bo­e­re kan flyt­te ind.

Sik­ker­heds­zo­ne

Den lil­le ø i bug­ten er nor­malt et to­talt hem­me­ligt og util­na­er­me­ligt om­rå­de.

Ik­ke for­di der bli­ver pro­du­ce­ret ke­mi­ske vå­ben der­u­de, men for­di der bli­ver

Syv hektar, der skab­te over­skrif­terLind­holm har sit eget lil­le fa­er­ge­le­je, hvor den sto­re M7F Ul­ve­s­und la­eg­ger til. Her er ik­ke sto­re fi­ne land­gangs­bro­er og en mas­se smart tek­nik, men det livsvig­ti­ge fa­er­ge kan la­eg­ge til, og an­det be­der de 40 me­d­ar­bej­de­re på øen ik­ke om.

No­get af de før­ste, man ser, når man er ved at la­eg­ge til ved Lind­holm, er en stor stald­byg­ning. Stal­den har til­knyt­tet et kre­ma­to­rie, hvor for­sker­ne skil­ler sig af med dø­de dyr og prø­ver, da de på den må­de iso­le­rer en­hver form for smit­te til Lind­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.