TO ANHOLDT EF­TER

ROCKERKLUB RANSAGET: Ro­ck­er-re­la­te­ret mand mista­en­kes for lik­vi­de­rin­gen af den tid­li­ge­re ban­de­le­der på åben ga­de

Ekstra Bladet - - NEWS - SUNE FISCHER MET­TE FLECKNER CAMILLA MARIE NIELSEN CARSTEN NORTON PATRICK THO­MAS FOTO: KENNETH MEYER [email protected] [email protected] ca­[email protected] [email protected] [email protected]

To en halv uge ef­ter den bruta­le lik­vi­de­ring af den tid­li­ge­re ban­de­le­der og ra­diova­ert Ne­dim Ya­s­ar har po­li­ti­et anholdt to ma­end.

Ma­en­de­ne på 24 og 25 år blev på­gre­bet på to for­skel­li­ge adres­ser i kø­ben­havns­om­rå­det kort ef­ter klok­ken ti i går. De sig­tes for drab og med­vir­ken til dra­bet på Ne­dim Ya­s­ar, der fandt sted, da han var på vej hjem fra sin egen bog­re­cep­tion 19. novem­ber. Her blev den tid­li­ge­re ban­de­le­der ramt af skud i ho­ve­d­et af­fy­ret fra klos hold, mens han sad i en bil.

– Som det ly­der i sig­tel­sen, er den ene sig­tet for sel­ve dra­bet, mens den an­den er sig­tet for med­vir­ken. Hvad det da­ek­ker over, vil jeg ik­ke ud­dy­be, si­ger Tor­ben Svar­rer, po­li­ti­in­spek­tør, Kø­ben­havns Po­li­ti.

Rockerklub ransaget

Po­li­ti­et har i for­bin­del­se med an­hol­del­ser­ne fo­re­ta­get ransag­ning af fle­re adres­ser i Stor­kø­ben­havn. Her­un­der ro­ck­er­klub­ben Sa­tu­da­ra­hs klubhus i Gan­lø­se i Nord­s­ja­el­land, som tors­dag blev en­de­vendt af be­tjen­te og tek­ni­ke­re fra Kø­ben­havns Po­li­ti, der blandt an­det med hunde og sko­v­le af­søg­te om­rå­det om­kring ro­ck­er­bor­gen.

– Jeg kan end­nu ik­ke si­ge, om nog­le af de ef­fek­ter, vi har sik­ret os i for­bin­del­se med ransag­nin­gen, har be­tyd­ning for sa­gen, si­ger Tor­ben Svar­rer.

Po­li­ti­et øn­sker ik­ke at op­ly­se, om de to an­hold­te har til­knyt­ning til ro­ck­er­klub­ben.

– For­ven­ter I fle­re an­hol­del­ser?

– Det har jeg ik­ke en kom­men­tar til, ly­der det fra Tor­ben Svar­rer, der hel­ler ik­ke øn­sker at ud­dy­be, om de an­hold­te og Ne­dim Ya­s­ar kend­te hin­an­den før dra­bet.

Ek­stra Bla­dets re­search vi­ser, at i hvert fald den ene af de to sig­te­de har ta­et for­bin­del­se til ro­ck­er­klub­ben Sa­tu­da­rah, og han har tid­li­ge­re gjort sig i en støt­te­klub til Ban­di­dos. Her var der ik­ke ta­le om den sam­me, som af­dø­de Ne­dim Ya­s­ar for en år­ra­ek­ke si­den var del af.

Po­li­ti­et ef­ter­for­sker sta­dig mu­li­ge mo­ti­ver i sa­gen, som iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger ik­ke nød­ven­dig­vis er ban­de­re­la­te­ret.

I ste­det kan det mu­lig­vis pe­ge i ret­ning af en el­ler an- den form for per­son­ligt op­gør.

Skudt med re­vol­ver

Kø­ben­havns Po­li­ti har tid­li­ge­re op­lyst, at Ne­dim Ya­s­ar for­ment­lig blev skudt med et hånd­vå­ben. Tors­dag kom det frem, at der mu­lig­vis er ta­le om en re­vol­ver af min­dre ka­li­ber.

– Det kan vi si­ge på bag­grund af un­der­sø­gel­ser fra ger­nings­ste­det og den af­dø­de, si­ger Tor­ben Svar­rer, der op­ly­ser, at po­li­ti­et end­nu ik­ke har fun­det drabs­våb­net.

Iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger blev Ne­dim Ya­s­ar ramt af to skud i ho­ve­d­et. Han var i li­ve, da han blev kørt til Rigs­ho­spi­ta­lets Trau­me­cen­ter, men hans liv stod ik­ke til at red­de, og da­gen ef­ter af­gik han ved dø­den.

Ne­dim Ya­s­ar hav­de for­ladt li­vet som brutal ban­de­le­der og ar­bej­de­de ef­ter et af­slut­tet ban­de-exit­pro­gram som ra­diova­ert på Ra­dio24­syv.

De to ma­end, som er mista­enkt for dra­bet, frem­stil­les se­ne­re i dag i grund­lovs­for­hør med hen­blik på va­re­ta­egts­fa­engs­ling.

– Vi vil na­tur­lig­vis og­så sta­dig ger­ne hø­re fra per­so­ner, som på en el­ler an­den må­de lig­ger in­de med vi­den om dra­bet el­ler even­tu­el­le for­ud­gå­en­de trus­ler mod Ne­dim Ya­s­ar.

Ek­stra Bla­dets re­search vi­ser, at i hvert fald den ene af de to sig­te­de har ta­et for­bin­del­se til ro­ck­er­klub­ben Sa­tu­da­rah

En be­tjent med en spa­de i til­fa­el­de af, der skul­le gra­ves i for­bin­del­se med ak­tio­nen.

Po­li­ti­et var mødt talsta­er­kt op ved ak­tio­nen, der blev gen­nem­ført i for­bin­del­se med an­hol­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.