Bag­mand­spo­li­ti­et: Al­vor­li­ge sa­ger

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Bag­mand­spo­li­ti­et gik af egen drift ind i den be­ta­end­te sag om Aka­de­mi­ker­nes A-kasse, og vur­de­rin­gen var, at det ty­de­de på lov­brud.

Det vi­ser det for­tro­li­ge be­sty­rel­ses-do­ku­ment, som Ek­stra Bla­det er i be­sid­del­se af.

I do­ku­men­tet for­kla­rer whi­st­le­blowe­ren, at han uop­for­dret blev kon­tak­tet af bag­mand­spo­li­ti­et, SØIK, 30. sep­tem­ber. Det var tre da­ge ef­ter den mørklag­te fy­ring af di­rek­tør Mi­cha­el Va­len­tin.

’SØIK bad mig om skrift­ligt at re­de­gø­re for sags­for­lø­bet ift Mi­cha­el Va­len­tins af­sked og sen­de den­ne via en sa­er­lig kryp­te­ret mail­ad­gang’, står der i det for­tro­li­ge be­sty­rel­ses­do­ku­ment.

Whi­st­le­blowe­ren send­te der­ef­ter ’en me­get pra­e­cis re­de­gø­rel­se for ved­ta­egts­brud – og mu­li­ge lov­brud’ iføl­ge be­sty­rel­ses­do­ku­men­tet.

Po­li­ti­an­meldt for man­datsvig

Det fik bag­mand­spo­li­ti­et til igen at kon­tak­te whi­st­le­blowe­ren. Den­ne gang hav­de or­dens­mag­ten en vur­de­ring af sa­gen, og der var ta­le om ’al­vor­li­ge sa­ger’.

’SØIK vend­te i mid­ten af ok­to­ber til­ba­ge med en vur­de­ring om, at det var al­vor­li­ge sa­ger, og at et par af for­hol­de­ne kun­ne ty­de på lo­vover­tra­e­del­ser’, frem­går det af do­ku­men­tet.

A-kas­sens po­li­ti­an­mel­del­se af Mi­cha­el Va­len­tin for man­datsvig kom dog først 28. novem­ber – alt­så knap to må­ne­der ef­ter hen­ven­del­sen fra bag­mand­spo­li­ti­et.

Bag­mand­spo­li­ti­et hen­vi­ser til Kø­ben­havns Po­li­ti.

Iføl­ge bag­mand­spo­li­ti­et (SØIK) er der tegn på lo­vover­tra­e­del­ser, skri­ver vi­ce­di­rek­tø­ren, der valg­te at gå til tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer uden om for­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.