DER­FOR TJE­NER HAN KAS­SEN

MILLIONERNE VAELTER IND:

Ekstra Bladet - - FLASH! - PE­TER JEPPESEN NICK STURM [email protected] [email protected]

Selv­om Da­ni­el Ag­ger har tur­ne­ret ver­den rundt som så­vel an­fø­rer for det dan­ske lands­hold som for­svar­skrum­tap i Li­ver­pool, er det i den hjem­li­ge an­de­dam, at han nu har suc­ces.

Tid­li­ge­re skul­le han und­gå, at mod­stan­de­ren send­te bol­den i net­ma­sker­ne, men ef­ter at han har skif­tet grønsva­e­ren ud med in­ve­ste­rings­ba­nen, har han for­må­et at sco­re kas­sen.

Så­le­des er det lyk­ke­des ham at man­gedob­le over­skud­det i sit in­ve­ste­rings­fir­ma Ma­sa­da ApS, som net­op er kom­met med et regn­skab, der af­slø­rer et over­skud på 25,1 mil­li­o­ner kro­ner. En van­vit­tig for­bed­ring i for­hold til året før, hvor over­skud­det lå på 1,2 mil­li­o­ner kro­ner.

KloAg­ger

I 2012 op­ret­te­de han yder­li­ge­re in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Mar­u­da og klo­ak­fir­ma­et med det mund­ret­te navn KloAg­ger. Sidst­na­evn­te sam­men med blandt an­dre sin lil­le­bror Marco Ag­ger, der er di­rek­tør i sel­ska­bet, samt on­k­len Jo­hn Ag­ger.

Mens de to før­ste år bød på un­der­skud, har klo­ak­fir­ma­et nu få­et så godt fat, at det kan pra­e­sen­te­re et re­kor­dre­sul­tat på he­le 3,7 mil­li­o­ner kro­ner, li­ge­som det nu ta­el­ler 18 an­sat­te.

El­ler som Da­ni­el Ag­ger skri­ver på In­s­ta­gram:

’We are get­ting big­ger and stron­ger eve­ry year.’

In­ve­ste­rer i Danmark

I novem­ber kun­ne sel­ska­bet så­gar slå en stil­lings­an­non­ce op – som Da­ni­el Ag­ger for­mu­le­re­de det på In­s­ta­gram:

’Vi har vok­se­va­erk i KloAg­ger og sø­ger der­for en tv-ope­ra­tør med er­fa­ring.’

Beg­ge sel­ska­ber lig­ger i dag un­der Ma­sa­da, og med over­skud­det bi­dra­ger KloAg­ger alt­så be­trag­te­ligt til over­skud­det i Ma­sa­da. Det er dog isa­er kurs­re­gu­le­rin­ger i Mar­u­da, som sør­ger for over­skud­det. Hvad det nøj­ag­tigt da­ek­ker over, frem­går ik­ke, men det kan ek­sem­pel­vis va­e­re en kurs­stig­ning i ob­liga­tio­ner el­ler va­lutain­ve­ste­rin­ger.

I sin kar­ri­e­res ef­ter­år skif­te­de Da­ni­el Ag­ger Li­ver­pool ud for at ven­de til­ba­ge til Brønd­by. Og der bli­ver og­så kvit­te­ret for, at fod­bold­mil­li­o­ner­ne er ble­vet in­ve­ste­ret i Danmark. El­ler som Ru­ne Rasmussen, tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­med­lem i KloAg­ger, for­mu­le­re­de det til BT i 2013:

– Der er så man­ge, som har travlt med at val­far­te ud af Danmark for at in­ve­ste­re. Nu har vi en, som tje­ner man­ge pen­ge, men va­el­ger at la­eg­ge si­ne pen­ge i Danmark for at få ar­bejds­plad­ser. Da­ni­el kun­ne ha­ve valgt at be­hol­de si­ne pen­ge i ud­lan­det, hvor skat­ten er min­dre, men det gør han ik­ke. Det sy­nes jeg er et godt sig­nal.

Ek­stra Bla­det har sendt en ra­ek­ke spørgs­mål til Da­ni­el Ag­ger og Marco Ag­ger. Ved re­dak­tio­nens de­ad­li­ne hav­de de end­nu ik­ke sva­ret.

Vi har vok­se­va­erk i KloAg­ger og sø­ger der­for en tv-ope­ra­tør med er­fa­ring

FOTO: JAKOB JØRGENSEN

Det går rig­tig godtDa­ni­el Ag­ger trå­d­te si­ne bar­nesko i yd­my­ge om­gi­vel­ser. Som nu pen­sio­ne­ret fod­bold­spil­ler tje­ner han mil­li­o­ner på ak­tier og bor luk­suri­øst i Syds­pa­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.