JEG GI­DER IK­KE DET FØLELSESPORNO

Ekstra Bladet - - SPORT -

NANTES (Ek­stra Bla­det) Klavs Bruun var fal­det no­gen­lun­de til ro, da han mød­te pres­sen godt tre kvar­ter ef­ter ne­der­la­get til de fran­ske ver­dens­me­stre. Men der var sta­dig ild i øj­ne­ne, da han blev spurgt til epi­so­den li­ge ef­ter kam­pen, hvor han i vre­de for­lod et di­rek­te in­ter­view med TV2.

– Nog­le gan­ge sy­nes jeg, at det vil­le va­e­re flot, hvis man hav­de en lil­le smu­le respekt for en mand, der selv­føl­ge­lig var me­ga­skuf­fet. Den sy­nes jeg mang­le­de lidt.

– Du blev spørgs­mål, du om? stil­let nog­le ik­ke brød dig

– Det er ik­ke, for­di jeg ik­ke bry­der mig om dem. Jeg sy­nes, jeg hav­de sva­ret på dem en gang, og så blev det lidt for me­get følelsesporno. Det gi­der jeg ik­ke stå i li­ge ef­ter en kamp, hvor jeg selv­føl­ge­lig var ked af, at vi ik­ke var me­re med, end vi var.

– Ja, det gjor­de jeg. Jeg tro­e­de vi kun­ne pres­se dem me­get me­re, end vi gjor­de. Men de spil­le­de godt. Vi blev tryk­ket alt for me­get til­ba­ge bå­de i de­res sta­tio­na­e­re spil, og når de kom med de­res an­den bøl­ge. Vi var ik­ke ag­gres­si­ve nok. Det har va­e­ret vo­res va­re­ma­er­ke, men det mang­le­de vi i dag.

– Nej det vil jeg ik­ke si­ge. Vi vin­der og ta­ber som et hold. Det er os al­le sam­men. Vi skal hjem og kig­ge på, om vi er så langt frem­me, som vi ger­ne vil va­e­re. Jeg sy­nes, at vi er kom­met en lil­le smu­le for langt til­ba­ge i så­dan en kamp som i dag. Vi kan ik­ke til­la­de os at stå så langt til­ba­ge mod så fin­testa­er­ke spil­le­re som de fran­ske.

– Vi gav isa­er i før­ste halv­leg for me­get va­ek. Det fik vi ju­ste­ret bed­re til an­den halv­leg. Selv spil­le­de vi rig­tig for­nuf­tigt an­grebs­ma­es­sigt, men vi bra­en­der for me­get på Aman­di­ne Ley­naud

– Det er den på no­gen da­ge. Men jeg hol­der sta­dig fast i, at vi nok skal kom­me til at bi­de dem her i ha­ser­ne. Det gjor­de vi ik­ke i dag. De ram­mer en rig­tig flot kamp, og vi mang­ler isa­er i for­sva­ret de sid­ste fem-ti pro­cent. Så­dan er det ba­re. Jeg har sta­dig stor til­tro til det her hold.

– Selv om vi var langt ef­ter, og det na­e­sten var en luk­ket fest, bli­ver vi al­li­ge­vel ved med at spil­le. Det er jeg me­get til­freds med. Spil­ler­ne vi­ser enorm god ka­rak­ter. Da jeg sad i om­kla­ed­nings­rum­met in­den kam­pen, hav­de jeg en rig­tig god for­nem­mel­se i ma­ven. Jeg så på et hold med ild i øj­ne­ne, på nog­le spil­le­re som var klar, og det vi­ste de og­så med den start, vi hav­de på kam­pen. Vi skal nok få løf­tet os igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.