Hetz mod Øland

Ekstra Bladet - - SUPERLIGA -

Det er et for­søg på at ska­be en per­son­lig hetz mod Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør, Mads Øland, når Bad­min­ton Danmark mel­der ud, at man ik­ke vil for­hand­le om en ny lands­holds­af­ta­le med ham.

Det me­ner spil­ler­nes re­pra­e­sen­tant, Hans-Kri­sti­an Vit­ting­hus.

– De (Bad­min­ton Danmark, red.) for­sø­ger at gø­re det til en per­son­lig hetz mod Mads, hvil­ket er fuld­sta­en­dig uac­cep­ta­belt. Mads er vo­res re­pra­e­sen­tant, og vi har fuld til­lid til ham, og vi for­hand­ler gen­nem ham.

– Det er jo ik­ke hans syns­punk­ter, der bli­ver frem­ført ved mø­de­r­ne. Det er så­dan set ba­re ham, der frem­fø­rer vo­res syns­punk­ter.

– Så det er egent­lig ba­re et for­søg fra Bad­min­ton Danmark på at gø­re det til en per­son­lig hetz mod ham. Det har jeg egent­lig ik­ke spe­ci­elt me­get respekt for, hvis jeg skal va­e­re ae­r­lig, si­ger Vit­ting­hus.

For­bun­det send­te i går en pres­se­med­del­el­se ud om, at for­hand­lin­ger­ne om en ny lands­holds­af­ta­le var stop­pet, for­di man ik­ke øn­ske­de at sid­de ved for­hand­lings­bor­det med Mads Øland.

Bad­min­ton Danmark er klar til at fort­sa­et­te for­hand­lin­ger­ne, hvis spil­ler­ne va­el­ger en hvil­ken som helst an­den for­hand­ler end Øland, skrev for­bun­det. Men det kom­mer ik­ke til at ske.

– Over­ve­jer I at fin­de en an­den for­hand­ler?

– Nej, det kan jeg ik­ke se, hvor­for vi skul­le gø­re, slår Hans-Kri­sti­an Vit­ting­hus fast.

Det er isa­er spørgs­må­le­ne om de kom­merci­el­le ret­tig­he­der, samt hvem der har det sid­ste ord i for­hold til val­get af tur­ne­rin­ger for spil­ler­ne, som skil­ler par­ter­ne.

Tro­e­de det gik fremad

Men Vit­ting­hus føl­te ik­ke, at for­hand­lin­ger­ne gik dår­ligt, så han un­drer sig over Bad­min­ton Dan­marks ud­mel­ding.

– Jeg fø­ler og­så, at de selv har sagt, at for­hand­lin­ger­ne gik fremad, men de har åben­bart op­fat­tet den se­ne­ste kor­re­spon­dan­ce me­get ne­ga­tivt, hvil­ket be­stemt ik­ke er vo­res ind­tryk, si­ger han.

Og han er be­stemt ik­ke im­po­ne­ret over for­bun­dets for­hand­lings­tak­tik.

– De for­sø­ger selv­føl­ge­lig at la­eg­ge pres på os, så vi skal bø­je af på vo­res krav. Det er vel ba­re for at spil­le pres­set over på os, hvil­ket ri­me­lig ty­de­ligt har va­e­ret de­res for­hand­lings­stra­te­gi he­le vej­en igen­nem. Det er og­så der­for, de har sus­pen­de­ret lands­hold­stra­e­nin­gen, me­ner han.

Ritzau

FOTO: JENS DRESLING

– Det er jo ik­ke Mads Ølands syns­punk­ter, der bli­ver frem­ført ved mø­de­r­ne. Det er så­dan set ba­re ham, der frem­fø­rer vo­res syns­punk­ter, forta­el­ler HansKri­sti­an Vit­ting­hus.

FOTO: LARS POULSEN

Di­rek­tør i Spil­ler­for­e­nin­gen, Mads Øland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.