Mira­kel­ma­ge­ren Mi­chel­sen: Har ik­ke aen­dret det fjer­ne­ste

Ekstra Bladet - - SUPERLIGA -

Jakob Mi­chel­sen stod i Es­b­jerg med sit lil­le pa­pir med hånd­skrev­ne no­ter og skul­le på ny for­kla­re et ne­der­lag.

I en si­de­be­ma­er­k­ning na­evn­te han, at han med fa­re for at ly­de som ko­mi­ske Ali vil­le hol­de fast i, at OB skab­te chan­cer nok til at vin­de og hav­de fortjent langt fle­re po­int, end vir­ke­lig­he­den bød på. Alt­så den klas­si­ske for­kla­ring om stol­pe-ud.

Det skul­le vi­se sig, at ko­mi­ske Ali for­vand­le­de sig til mira­kel­ma­ge­ren Mi­chel­sen. For OB har ik­ke tabt si­den den fre­dag midt i sep­tem­ber og ind­ta­ger nu tred­je­plad­sen i Su­per­liga­en.

– Så­dan er fod­bold så sort/hvidt. Jeg har gjort en dyd ud af at gø­re tin­ge­ne på min må­de og den sam­me må­de, si­den jeg til­t­rå­d­te i OB. Jeg aen­dre­de ik­ke det fjer­ne­ste i hver­da­gen ef­ter vo­res dår­li­ge ind­led­ning på sa­e­so­nen, for det vil­le va­e­re at er­ken­de, man ik­ke tror på det, man selv har gang i. Hvem skul­le så tro på det, spør­ger Jakob Mi­chel­sen.

En af de ting, som Jakob Mi­chel­sen al­li­ge­vel hur­tigt aen­dre­de i Oden­se, var spil­sy­ste­met. Ef­ter den ra­ed­sels­ful­de ind­led­ning på sa­e­so­nen, hvor må­le­ne va­el­te­de ind, sad­le­de Mi­chel­sen om til 3-5-2 med de klas­si­ske wing­ba­cks og et de­fen­sivt an­ker på mid­ten bag fle­re of­fen­si­ve folk.

Mø­der FCM i af­ten

Der­u­d­over er der skif­tet ud blandt le­der­ne i trup­pen, hvor Kenneth Emil Pe­ter­sen og Ras­mus Fester­sen er rø­get helt ud i kul­den, sam­ti­dig med at nyind­kø­be­ne har over­ta­get ba­e­ren­de rol­ler.

– System­skif­tet er en del af for­kla­rin­gen. De­fen­sivt har det gi­vet me­get at få Ra­mon Le­euwin ind i et tre­mands­for­svar, hvor Jep­pe Tver­skov vir­ke­lig og­så er step­pet op. Vi luk­ke­de 10 mål ind i de før­ste fem kam­pe. Si­den har vi luk­ket ot­te ind i 13 kam­pe. Det har gi­vet et fun­da­ment at byg­ge på, si­ger ch­eftra­e­ne­ren.

– Der­u­d­over er Ja­nus Dra­ch­mann og Bas­hkim Kadrii vir­ke­lig ta­get le­den­de rol­ler, og Dra­ch­mann er og­så ble­vet an­fø­rer. Sa­er­ligt Kadrii kom sent ind i trup­pen, og vi mang­le­de den Xfak­tor i an­gre­bet, som han har.

– Nu er vi in­de i en po­si­tiv spiral, og så er der plud­se­lig in­gen, der le­der ef­ter hul­ler­ne i osten. Men hvor­dan ser tin­ge­ne ud ef­ter 26 run­der el­ler til som­mer? Nu bli­ver vi i hvert fald mat­chet mak­si­malt på ude­ba­ne mod FC Midtjyl­land, og vi er al­le­re­de me­get klo­ge­re ef­ter den kamp.

Nu er vi in­de i en po­si­tiv spiral, og så er der plud­se­lig in­gen, der le­der ef­ter hul­ler­ne i osten

FOTO: JENS DRESLING

– Nu er vi in­de i en po­si­tiv spiral, og så er der plud­se­lig in­gen, der le­der ef­ter hul­ler­ne i osten, si­ger OB’s ch­eftra­e­ner, Jakob Mi­chel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.