Nøg­le­spil­le­ren Bas­hkim Kadrii: Vil vi­se, FCK tog fejl!

Ekstra Bladet - - SUPERLIGA -

Bas­hkim Kadrii var ja­get vildt i som­me­rens trans­fer­vin­due, hvor man­ge bå­de dan­ske og uden­land­ske klub­ber hav­de snø­ren ude ef­ter FCK-spil­le­ren, der i den for­gang­ne sa­e­son som le­jes­vend red­de­de Ran­ders fra nedryk­ning i sam­spil med Sa­ba Lobzha­nidze.

I FC Kø­ben­havn kom det en­de­li­ge gen­nem­brud dog al­drig, og der­for fik Kadrii lov til at fin­de en ny klub på som­mer­trans­fer­vin­du­ets sid­ste dag.

Val­get faldt på OB, som Kadrii re­pra­e­sen­te­re­de fra 2009-2014. Og nu spil­ler an­gri­be­ren en stor rol­le i fyn­bo­er­nes øje­blik­ke­li­ge Su­per­liga-suc­ces.

– Pla­nen var egent­lig, at jeg skul­le til ud­lan­det, men den helt rig­ti­ge pak­ke kom al­drig. Jeg skul­le ik­ke ba­re ud for at kom­me ud, og da OB strak­te sig me­get langt for at få mig til­ba­ge, så var jeg ik­ke i tvivl, si­ger Bas­hkim Kadrii.

Pla­nen var egent­lig, at jeg skul­le til ud­lan­det, men den helt rig­ti­ge pak­ke kom al­drig

Bas­hkim Kadrii spil­le­de i ne­der­la­get mod Es­b­jerg, men med Kadrii på hold­kor­tet har OB ik­ke tabt si­den.

Fandt til­ba­ge til må­le­ne

– Det kan jeg ik­ke ta­ge ae­ren for, men jeg gi­ver en an­den di­men­sion til vo­res of­fen­siv, hvor jeg har fun­det ind i no­get godt med Ni­ck­las He­le­ni­us og de of­fen­si­ve kra­ef­ter på midt­ba­nen.

Bas­hkim Kadrii score­de al­le­re­de i sin an­den kamp for fyn­bo­er­ne, men holdt så en la­en­ge­re scor­ings­pau­se. Først i for­ri­ge run­de mod FC Nord­s­ja­el­land ly­ne­de an­gri­be­ren igen, og se­ne­st blev han dobbelt målsco­rer mod Vend­sy­s­sel.

Pra­e­sta­tio­ner der har få­et den fyn­s­ke an­gri­ber no­mi­ne­ret som må­ne­dens spil­ler i novem­ber.

Kan tak­ke Stå­le

At Bas­hkim Kadrii spil­ler i OB igen, kan de fyn­s­ke fans tak­ke Stå­le Sol­bak­ken for.

FCK-ma­na­ge­ren hav­de ik­ke plads til ham, og OB kun­ne der­for er­hver­ve sig sin of­fen­si­ve nøg­le­spil­ler for ba­re en mil­li­o­ner kro­ner.

Selv om det al­drig for al­vor lyk­ke­des at slå igen­nem i ho­ved­sta­den, så ba­e­rer Bas­hkim Kadrii ik­ke nag.

– Man kan al­tid spør­ge: ’Hvad er en fair chan­ce?’ Jeg fik jo egent­lig en god start i FCK og spil­le­de en mas­se. Så blev jeg desva­er­re sat til­ba­ge i halvan­det år af min an­den kors­bånds­ska­de.

– Der er ’no hard fe­e­lings’ fra mig mod Stå­le. Han er dyg­tig og har ud­vik­let mig. Der er ba­re ik­ke li­ge så lang snor i FCK, som der er i for ek­sem­pel Ran­ders, og folk må ger­ne si­ge, jeg ik­ke var god nok til FCK. Det er jo i prin­cip­pet rig­tigt, når jeg ik­ke slog igen­nem.

– Jeg kun­ne ha­ve få­et stor suc­ces, hvis ik­ke jeg var ble­vet ramt af min ska­de. Det vil da va­e­re rart at be­vi­se, at FCK tog fejl, si­ger Bas­hkim Kadrii.

Jeg aen­dre­de ik­ke det fjer­ne­ste i hver­da­gen ef­ter vo­res dår­li­ge ind­led­ning på sa­e­so­nen

Der er ’no hard fe­e­lings’ fra mig mod Stå­le. Han er dyg­tig og har ud­vik­let mig

FOTO: JENS DRESLING

Fuld fart frem – Da OB strak­te sig me­get langt for at få mig til­ba­ge, så var jeg ik­ke i tvivl, si­ger Bas­hkim Kadrii.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.