Vi skal ha­ve de her men­ne­sker til at rej­se ud af lan­det

Ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) og DF’s Mar­tin Hen­rik­sen be­søg­te Lind­holm

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - MATS MAGNUS­SEN FOTO: PER RASMUSSEN [email protected]

Øen Lind­holm fik på en tå­get og regn­fyldt fre­dag ef­ter­mid­dag be­søg af byg­her­rer­ne bag det kom­men­de ud­rej­se­cen­ter.

Ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg og DF’s Mar­tin Hen­rik­sen gik sam­men om bord på fa­er­gen Virus for at se na­er­me­re på øen, der i 2021 skal hu­se ud­la­en­din­ge på tå­lt op­hold og ud­vis­nings­døm­te kri­mi­nel­le.

In­ger Støj­berg var ved kaj­en i Kal­ve­ha­ve slet ik­ke i tvivl om, at Lind­holm er det rig­ti­ge sted at pla­ce­re de kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge.

– Jeg me­ner, at det sen­der et klart sig­nal om, at de kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge og de, der tru­er ri­gets sik­ker­hed, ik­ke er vel­kom­ne her i lan­det, sag­de In­ger Støj­berg uden at blin­ke.

En god løs­ning

Mar­tin Hen­rik­sen, der var me­get glad for at kun­ne føl­ges med mi­ni­ste­ren til øen, til­slut­te­de sig. Han sy­nes og­så, at det var en god løs­ning, de hav­de la­vet med øen.

– Vi vil gø­re det så utå­le­ligt som mu­ligt for dem, så de rej­ser hjem, sag­de han.

De to po­li­ti­ke­re drog der­ef­ter sam­men ud mod øen, der lig­ger tre ki­lo­me­ter fra hav­nen. Lind­holm er ik­ke til­ga­en­ge­lig for of­fent­lig­he­den, da den bru­ges til forsk­ning af bl.a. mund- og klovsy­ge og ra­bies.

In­gen aen­dring

Da fa­er­gen Virus to ti­mer se­ne­re lag­de til kaj, hav­de In­ger Støj­berg ik­ke aen­dret me­ning. Der var ik­ke en fin­ger at sa­et­te på øen. Den var, som hun hav­de for­ven­tet.

– Hvor­for gi­ver det me­ning at byg­ge et ud­rej­se­cen­ter på Lind­holm?

– Vi skil­ler grup­per­ne op så­dan, at dem, der er helt al­min­de­li­ge af­vi­ste asylan­sø­ge­re, de bli­ver på Ka­ers­ho­ved­gård, hvor­i­mod dem, der har be­gå­et kri­mi­na­li­tet el­ler er til fa­re for ri­gets sik­ker­hed, de bli­ver sendt her­ud, sag­de In­ger Støj­berg.

Vi kan ik­ke bli­ve ved med at hu­se dem på de ek­si­ste­ren­de cen­tre

– Vi skal ha­ve nye lo­ka­ler, for­di der sim­pelt­hen er for man­ge men­ne­sker, der skal sen­des ud af lan­det. Vi kan ik­ke bli­ve ved med at hu­se dem på cen­tre. de ek­si­ste­ren­de

– Det kan jeg så­dan set godt for­stå, men det er så­dan, at vi skal ha­ve de her men­ne­sker til at rej­se ud af lan­det. Mit håb er, at vi ik­ke får brug for så man­ge plad­ser, men at de folk vil for­la­de Danmark.

I øje­blik­ket bor af­vi­ste asylan­sø­ge­re, ud­la­en­din­ge på tå­lt op­hold og ud­vis­nings­døm­te kri­mi­nel­le sam­men på Ud­rej­se­cen­ter Ka­ers­ho­ved­gård ved Ikast.

De kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge og de, der tru­er ri­gets sik­ker­hed, ik­ke er vel­kom­ne her i lan­det

Mar­tin Hen­rik­sen var in­vi­te­ret med til Lind­holm af In­ger Støj­berg. Han var med til at for­hand­le af­ta­len på plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.