Et år på luksus­ho­tel ko­ster un­der det hal­ve

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - JONAS SAHL [email protected]

De udvistes ø Lind­holm i Ste­ge Bugt bli­ver en sa­er­de­les dyr for­nø­jel­se for statskas­sen.

Når øen er om­byg­get fra forsk­nings­cen­ter til ud­vis­ningsø, vil den i 2022 ko­ste 225 mil­li­o­ner år­ligt kro­ner at dri­ve. Det frem­går af fi­nans­lo­vs­af­ta­len.

Med plads til 125 be­bo­e­re sva­rer det til 1,8 mil­li­on kro­ner per frem­ti­dig øbo­er per år.

– Det er en svim­len­de sum. Man si­ger he­le ti­den, at man skal spa­re på ek­sem­pel­vis so­ci­alt ud­sat­te og psy­kisk sy­ge. Så fin­der man plud­se­lig 759 mil­li­o­ner kro­ner, si­ger Ven­stre­man­den Eyvind Ves­sel­bo med hen­vis­ning til den sam­le­de pris for etab­le­ring og drift af Lind­holm fra 1. ja­nu­ar 2019 til ud­gan­gen af 2022.

1300 kro­ner per nat

Hvis man skul­le va­e­re i tvivl om, at 1,8 mil­li­on kro­ner for 365 over­nat­nin­ger på en af­si­des be­lig­gen­de ø er man­ge pen­ge, kan man sam­men­lig­ne med de ak­tu­el­le pri­ser på luksus­ho­tel­ler i Kø­ben­havn.

Et års op­hold i et va­e­rel­se med ud­sigt over Kø­ben­havn på Ho­tel Bel­la Sky i Øre­sta­den vil­le ’blot’ ko­ste 470.000 kro­ner. Pri­sen ba­se­rer sig på en pris på 1300 kro­ner per nat, som er ho­tel­lets bil­lig­ste on­li­ne-pris.

– Det er ab­surd, at man bru­ger så man­ge pen­ge, når man sam­ti­dig si­ger, man skal spa­re og ik­ke har no­gen pen­ge. Det vil­le va­e­re som at hav­ne i ba­ro­nens seng for de ud­sat­te grup­per, hvis man af­sat­te 759 mil­li­o­ner kro­ner til dem. Ta­enk hvis de psy­kisk sy­ge kun­ne få et sted, hvor de ik­ke ri­si­ke­rer at bli­ve sendt va­ek, når de er akut sy­ge. An­tal­let af un­ge hjem­lø­se sti­ger, men det gør man ik­ke no­get for, på­pe­ger Eyvind Ves­sel­bo.

Det er ab­surd, at man bru­ger så man­ge pen­ge

På vej mod øen– Mit håb er, at vi ik­ke får brug for så man­ge plad­ser, men at de folk vil for­la­de Dan­mark, un­der­stre­ge­de In­ger Støjberg.

Mi­ka­el Smed har tryg­let In­ger Støjberg om at genover­ve­je be­slut­nin­gen, men han kun­ne ik­ke kom­me igen­nem hen­des pan­ser ved mø­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.