44.000 fat­ti­ge børn

Ekstra Bladet - - . JULEHJAELP -

An­tal­let af fat­ti­ge børn i Dan­mark er nu op­pe på 44.000, vi­ser en ny analyse fra Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd. Det sam­me an­tal som i 2009, hvor de tid­li­ge­re fat­tig­dom­sy­del­ser sta­dig fand­tes, og i en tid, hvor fi­nanskri­sen for al­vor hav­de ramt det dan­ske sam­fund. At der nu er 44.000 fat­ti­ge børn – ja, må­ske 10.000 fle­re – får Sø­ren Pa­pe, kon­ser­va­tiv par­ti­le­der og ju­stits­mi­ni­ster, til at si­ge fra:

– En fat­tig­doms­gra­en­se har jeg det lidt sva­ert med, helt aer­ligt. Det er lidt no­get fis.

– Så­dan sy­nes jeg ik­ke, vi skal op­gø­re fat­tig­dom i Dan­mark. Jo fle­re men­ne­sker, der kom­mer i ar­bej­de, jo hur­ti­ge­re bli­ver de an­dre sta­ti­stisk fat­ti­ge­re. Jeg sy­nes, det skal hand­le om, hvad det er for et liv, du kan le­ve. Hvad du har ...

– Men man skal ha­ve et hjer­te af sten for ik­ke at sy­nes, det er synd for bør­ne­ne i de fa­mi­li­er. Der­for sy­nes jeg og­så, det er me­get sym­pa­tisk, når no­gen gør no­get med ju­le­hja­elp. Og­så lo­kalt.

– Jeg har det så­dan, at børn er uskyl­di­ge, uan­set om fora­el­dre­nes si­tu­a­tion er selv­for­skyldt el­ler ej. Om de bru­ger de­res pen­ge for­kert. El­ler de ba­re ik­ke kan få det til at ha­en­ge sam­men. Der kan va­e­re 100 grun­de til at sø­ge ju­le­hja­elp. – Det er me­get sva­ert. Og selv­om der er kon­tant­hja­elpsloft, kan du sta­dig stå med et an­se­e­ligt be­løb i hån­den ef­ter skat, plus hvad du el­lers kan få da­ek­ket.

– Så det hand­ler og­så om, hvor­dan du bru­ger di­ne pen­ge.

Pri­o­ri­ter an­der­le­des

– Bag hver fa­mi­lie er der en forta­el­ling. Til nog­le af de her fa­mi­li­er vil jeg si­ge helt aer­ligt: Nu må I sim­pelt­hen pri­o­ri­te­re an­der­le­des. Og til an­dre vil jeg si­ge - det er synd for jer. Jeg vil godt hja­el­pe jer no­get me­re. Der­for skal vi og­så nu va­e­re bed­re til at ta­ge det en­kel­te men­ne­ske i hån­den.

– Ef­ter­hån­den som vi får fle­re og fle­re i ar­bej­de, og re­ser­ven, der er til­ba­ge, bli­ver min­dre og min­dre, er det jo klart, at du ik­ke li­ge kan si­ge til dem på kon­tant­hja­elp: Her er et ar­bej­de kom i gang i mor­gen. Det er tit folk, der har fle­re for­skel­li­ge pro­ble­mer.

Kun fed­temad­der

Min far vok­se­de op un­der me­get, me­get be­sked­ne kår

– Men vi sy­nes jo al­le sam­men, at børn skal ha­ve en or­dent­lig jul. Ik­ke at al­le skal ha­ve li­ge me­get. Men de skal ha­ve en god af­ten med no­get godt mad. Man skal ha­ve nog­le ga­ver. Det er det, der be­ty­der no­get, når man skal mø­de ef­ter jul i sko­len. De børn skal og­så ha­ve en forta­el­ling. – Så­dan har det va­e­ret til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.