Sat­te ta­e­ring ef­ter na­e­ring

Ekstra Bladet - - JULEHJAELP -

Sø­ren Pape kan ik­ke ta­le om so­ci­al nød uden ustand­s­e­lig at sam­men­lig­ne med sin egen barndom på en lil­le gård med blot 18 tøn­der land 25 km fra Vi­borg.

Hans fora­el­dre køb­te den i 1960 og stab­le­de en tryg til­va­e­rel­se på be­ne­ne for fa­mi­li­en. Med først kø­er, si­den gri­se. Trygt og godt.

Men og­så et hjem med al­le de klas­si­ske dy­der om at sa­et­te ta­e­ring ef­ter na­e­ring. Al­tid be­ta­le kon­tant og la­eg­ge til si­de til ufor­ud­se­te ting og al­der­dom­men.

– Det her med at man be­ta­ler si­ne reg­nin­ger til ti­den og sva­rer en­hver sit. Det lig­ger dybt i mig.

– De gam­le kvik­lån? tog al­drig et

Pape ta­ber et kort øje­blik fat­nin­gen og ser lidt fjo­get ud, ind­til han fat­ter, det er en spøg.

– Nej det kan jeg for­sik­re dig! Det var slet ik­ke op­fun­det. Min far be­tal­te kon­tant.

– Jeg ser tit ’Luksus­fa­el­den’, og jeg er ved at bra­en­de sam­men over det pro­gram hver gang. Tit og of­te er det men­ne­sker, hvor du ta­en­ker - når du hø­rer de­res rå­dig­heds­be­løb - hvor­dan i him­lens navn er det lyk­ke­des ik­ke at ha­ve råd til at be­ta­le si­ne ting med den ind­komst??

– Jeg for­står det ik­ke. Men nu ser jeg det ik­ke så tit la­en­ge­re. Mit blod­tryk kan ik­ke kla­re det.

– Jeg gi­ver den ik­ke gas. Jeg spa­rer li­ge så stil­le sam­men til et mø­bel el­ler et kunstva­erk.

Justits­mi­ni­ste­ren har mas­ser af nis­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.