FAERDIG SOM EJE

Ekstra Bladet - - JULEHJAELP - PE­TER JEPPESEN CHRI­STI­AN KLOSTER

Den skan­da­leom­bru­ste hus­hand­ler Pe­ter Nor­vig må ik­ke la­en­ge­re kal­de sig ejen­doms­ma­eg­ler. Det har Kø­ben­havns By­ret for ny­lig slå­et fast dom, som Ek­stra Bla­det har få­et ind­sigt i.

Gen­nem en år­ra­ek­ke har Ek­stra Bla­det af­slø­ret, hvor­dan Pe­ter Nor­vig og hans ejen­doms­ma­eg­ler-sel­skab Li­ving Ho­mes igen og igen har få­et på­ta­ler og re­kord­s­to­re bø­der på over

At få fra­ta­get ret­ten til at kal­de sig ejen­doms­ma­eg­ler er den al­vor­lig­ste sank­tion, der kan gi­ves

100.000 kro­ner.

Men nu er fa­el­den alt­så for al­vor klap­pet, og iføl­ge ad­vo­kat fra Lund El­mer San­da­ger Hen­rik Høp­ner, der spe­ci­a­li­se­ret i fast ejen­dom, er det en al­vor­lig sank­tion:

– At få fra­ta­get ret­ten til at kal­de sig ejen­doms­ma­eg­ler er den al­vor­lig­ste sank­tion, der kan gi­ves. Over­ho­ve­det. Bø­der kan du be­ta­le dig fra, men at få så­dan en sank­tion sva­rer jo til, at en ad­vo­kat mi­ster sin be­stal­ling, si­ger han.

De­ci­de­ret ulov­ligt

Gen­nem åre­ne har Nor­vig igen og igen und­ladt ret­ti­digt at til­bage­fø­re folks depo­si­tum­mer, når hus­hand­ler er gå­et i va­sken. No­get, som er de­ci­de­ret ulov­ligt, for pen­ge­ne til­hø­rer ik­ke ham.

Han har gang på gang få­et be­sked på at stram­me op, men nej.

Bag­grun­den for den fa­el­den­de dom er og­så, at Pe­ter Nor­vig i for­bin­del­se med en ejen­doms­han­del hav­de kra­e­vet at få ind­be­talt et depo­si­tum.

Men da kø­be­ren al­li­ge­vel ik­ke øn­ske­de at gen­nem­fø­re

Så­dan en sank­tion sva­rer jo til, at en ad­vo­kat mi­ster sin be­stal­ling

hand­len, skul­le han ven­te i fle­re uger på at få si­ne 68.750 ind­be­tal­te kro­ner re­tur.

I strid med reg­ler­ne

Fak­tisk skul­le han ryk­ke fra 16. novem­ber 2016 til 6. de­cem­ber 2016, før pen­ge­ne blev til­ba­ge­be­talt.

Sa­gen har va­e­ret be­hand­let i Er­hvervs­sty­rel­sens Di­sci­pli­na­er­na­ev­net for Ejen­doms­ma­eg­le­re, som kon­klu­de­rer, at Nor­vig og Li­ving Ho­mes at­ter har hand­let lodret i strid med reg­ler­ne.

Na­ev­net har få­et nok

Na­ev­net har se­ne­st idømt ham en bø­de på 75.000 kro­ner, mens Li­ving Ho­mes er ble­vet til­delt en bø­de på 200.000 kro­ner.

FO­TO: RUMLE SKAFTE/RITZAU SCAN­PIX

Så gik den ik­ke la­en­ge­rePe­ter Nor­vig har igen og igen va­e­ret på kant med si­ne kun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.