Sel­ska­bet lig­ger i ru­i­ner

Ekstra Bladet - - JULEHJAELP -

Pe­ter Nor­vigs kar­ri­e­re som ejen­doms­ma­eg­ler er un­der so­lid neds­melt­ning. Han må ik­ke la­en­ge­re kal­de sig ejen­doms­ma­eg­ler, og sam­ti­dig er hans sel­skab økonomisk ud­for­dret.

Si­den 2009 har der va­e­ret mi­nus i kas­sen. Se­ne­ste regn­skab ly­der på mi­nus 159.193 kro­ner.

Sam­ti­dig vi­ser kas­sen, at egen­ka­pi­ta­len nu er i mi­nus med 4,3 mil­li­o­ner kro­ner.

Men selv­om Pe­ter Nor­vigs sel­skab ik­ke har haft over­skud i kas­sen i ad­skil­li­ge år, er han til­sy­ne­la­den­de uku­e­lig op­ti­mist. Så­le­des ly­der det i le­del­ses­be­ret­nin­gen:

’Sam­let vur­de­res at ka­pi­tal­grund­la­get vil va­e­re re­e­tab­le­ret in­den for de kom­men­de 3-4 år. På den­ne bag­grund er det le­del­sen vur­de­ring, at regn­ska­bet kan af­la­eg­ges ef­ter go­ing con­cern prin­cip.’

– Det har jeg som så­dan in­gen kom­men­ta­rer til.

– Det bed­ste, du kan gø­re, er at ta­le med Pauli­ne, der er di­rek­tør, el­ler med Pe­ter selv.

– Har du et num­mer til Pauli­ne?

– Nej, det har jeg fak­tisk ik­ke.

Da Ek­stra Bla­det får fat i Pauli­ne Hüf­feldt sva­rer hun kort, in­den hun rin­ger af:

– Jeg har sim­pelt­hen ik­ke tid til at snak­ke med dig.

– Men jeg bli­ver sim­pelt­hen nødt til li­ge at snak­ke med dig...

– Far­vel, ly­der det, in­den der bli­ver lagt på.

Ek­stra Bla­det har ef­ter­føl­gen­de ind­talt en be­sked på hen­des te­le­fonsva­rer, men hun er ik­ke vendt til­ba­ge.

FO­TO: JESPER STORMLY HAN­SEN

Pe­ter Nor­vig og ko­nen i sel­skab med Flem­m­ing Øster­gaard, som og­så ken­der til stor­hed og fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.