Nor­vig: Jeg står på hjem­mesi­den uden ti­tel

Ekstra Bladet - - JULEHJAELP - [email protected] [email protected]

Når bø­de­r­ne er hø­je, skyl­des det, at Nor­vig fi­re gan­ge tid­li­ge­re har holdt på folks pen­ge. Og nu har na­ev­net alt­så få­et nok og valgt og­så at fra­ta­ge ham ret­ten til at kal­de sig ejen­doms­ma­eg­ler. El­ler som det for­mu­le­res i ken­del­sen:

’Ved fi­re gan­ge tid­li­ge­re at ha­ve va­e­ret sank­tio­ne­ret for for­kert hånd­te­ring af depo­ne­re­de mid­ler har ind­kla­ge­de ejen­doms­ma­eg­ler Pe­ter Nor­vig gen­ta­ge­ne gan­ge ud­vist en så­dan for­søm­mel­se i udø­vel­sen af sin virk­som­hed som ejen­doms­ma­eg­ler, at det gi­ver na­ev­net grund til at an­ta­ge, at Pe­ter Nor­vig ik­ke i frem­ti­den vil kun­ne udø­ve virk­som­he­den som ejen­doms­ma­eg­ler på en for­svar­lig må­de’.

6. novem­ber stad­fa­e­ste­de Kø­ben­havns By­ret ken­del­sen, og 27. novem­ber bort­faldt Pe­ter Nor­vigs god­ken­del­se til at va­e­re ejen­doms­ma­eg­ler. Ken­del­sen har virk­ning i et år. Ek­stra Bla­det har for­søgt at få et in­ter­view med Pe­ter Nor­vig, men har blot få­et dis­se kor­te skrift­li­ge be­ske­der fra ham:

‘Det er be­kla­ge­ligt med en mid­ler­ti­dig fra­ken­del­se og jeg er slet ik­ke enig i dom­men, men ta­ger den til ef­ter­ret­ning. Fra­ken­del­sen ga­el­der kun frem april 2019. El­lers in­gen kom­men­ta­rer.’

– Hvor­for frem­står du som ak­tiv ma­eg­ler på je­res hjem­mesi­de?

’Jeg står på hjem­mesi­de uden ti­tel’.

– Men det frem­går af tek­sten, at du er ma­eg­ler?

’Nej, det frem­går at jeg har va­e­ret ma­eg­ler i 30 år’.

FO­TO: LARS POULSEN

Pe­ter Nor­vig er gift med ejen­doms­ma­eg­ler Han­ne Nør­ris­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.