Løk­ke sny­der va­el­ger­ne med sin FN-er­kla­e­ring

Ekstra Bladet - - JULEHJAELP -

en stang­sur og bi­ster FOR­LE­DEN STOD

Lars Løk­ke Ras­mus­sen på Fol­ke­tin­gets ta­ler­stol og gen­tog, at den nye FN-er­kla­e­ring om ind­van­dre­re ik­ke er juri­disk bin­den­de og der­for ik­ke be­ty­der me­get. Der kom­mer ik­ke en ind­van­drer me­re fra Afri­ka til Dan­mark, på­stod han.

Løk­ke fik al­drig rig­tig for­kla­ret, hvor­for det er så vig­tigt, at Dan­mark slut­ter sig til den pro­blem­fyld­te FNtekst, hvis den ik­ke be­ty­der no­get.

For hans ar­gu­men­ter ha­en­ger i la­ser. Dan­mark har in­gen for­plig­tel­ser, på­står man­den.

Al­li­ge­vel har blandt an­det de afri­kan­ske sta­ter åben­bart pligt til at ta­ge de­res il­le­ga­le ind­van­dre­re til­ba­ge. Afri­ka er for­plig­tet. Vi er ik­ke. Hvil­ket selv­føl­ge­lig er rent non­sens.

at lan­dets stats­mi­ni­ster sny­der SA­GEN ER, va­el­ger­ne. Gan­ske vist klyn­ker Løk­ke på de so­ci­a­le me­di­er over at bli­ve kaldt ’lands­for­ra­e­der’ og en ’kri­mi­nel mi­de’ el­ler det, der er va­er­re.

Men hvis man som stats­mi­ni­ster selv me­ner, at det er i or­den at til­brin­ge ti­den – her­un­der af­ten og na­et­ter – på de so­ci­a­le me­di­er, må man jo vi­de, at det er som at be­gi­ve sig ud i by­ens va­erts­hus­liv klok­ken to om nat­ten – alt kan ske og alt bli­ver sagt.

i or­den at SELV­FØL­GE­LIG ER DET IK­KE om­ta­le lan­dets re­ge­rings­chef på den må­de. Fyyhhh, al­le I på Fa­ce­book og Twit­ter. Men det er hel­ler ik­ke i or­den, at Løk­ke ik­ke forta­el­ler den ful­de sand­hed. For den er nem­lig, at er­kla­e­rin­gen ik­ke er juri­disk bin­den­de, men po­li­tisk for­plig­ter Dan­mark til en tekst, som på ad­skil­li­ge vig­ti­ge punk­ter er lodret imod den ud­la­en­din­gepo­li­tik, Løk­kes re­ge­ring sam­men med DF og S står for. At på­stå, at vi er helt ufor­plig­te­de, pas­ser sim­pelt­hen ik­ke.

Løk­ke har åben­bart ik­ke no­get mod at ta­le med to tun­ger

grun­den til, at hver­ken DET ER MU­LIG­VIS den sta­e­di­ge In­ger Støj­berg el­ler an­dre mi­ni­stre åben­bart har haft lyst til at rej­se til Ma­rok­ko. Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pape skal nok hol­de sig va­ek med en kon­ser­va­tiv fol­ke­tings­grup­pe, der helst vil­le stem­me imod.

Men Løk­ke har åben­bart ik­ke no­get mod at ta­le med to tun­ger og selv­føl­ge­lig tra­ek­ker den ekso­ti­ske ma­rok­kan­ske by Mar­ra­kesh, isa­er når hans ty­ske kol­le­ga An­gela Mer­kel og hans sms-ven Ma­cron og­så har meldt de­res an­komst.

Går Løk­ke ef­ter en uden­land­sk post in­den­for de kom­men­de må­ne­der – hvad der ta­les flit­tigt om på Bor­gen og om­egn – er Mer­kel for en kort stund en god al­li­e­ret. Hvis hun alt­så vil bru­ge kra­ef­ter på det. Som be­kendt er den neds­lid­te ty­ske kans­ler selv på vej ud af tysk politik med ra­ket­fart og af­lø­se­ren med det char­me­ren­de navn An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er aner ik­ke, hvem Løk­ke er.

Løk­ke TIL­BA­GE TIL FN-ER­KLA­E­RIN­GEN: sny­der folk, for­di han la­der om, at FN-tek­sten ik­ke for­plig­ter. Så­dan fun­ge­rer dansk og nor­disk politik ik­ke, og Løk­ke ved det. Ju­ra er ét, politik no­get an­det.

Og Dan­mark har un­der skif­ten­de re­ge­rin­ger i år­ti­er al­tid le­vet op til bå­de juri­di­ske og po­li­ti­ske for­plig­tel­ser, vi har på­ta­get os. I de kom­men­de år vil dan­ske re­ge­rin­ger bli­ve min­det om, at vi har bun­det os til umu­li­ge FN-tek­ster om at hol­de ind­van­drer­kri­ti­ske me­di­er ne­de. At ar­bej­de for et mul­tiet­nisk sam­fund, som iføl­ge FN er en stor vel­sig­nel­se.

Det er et do­ku­ment, som hver­ken kun­ne ved­ta­ges i Dan­mark el­ler de fle­ste an­dre EU-lan­des par­la­men­ter.

og­så om no­get, MEN SA­GEN HAND­LER som stort set in­gen har haft fo­kus på: Flygt­nin­ge og ind­van­drer-be­gre­bet, som vi har kendt si­den 50’er­ne, er un­der pres. Mas­se­ind­van­drin­gen fal­der helt uden­for ek­si­ste­ren­de kon­ven­tio­ner. FN vil ger­ne hja­el­pe kli­m­af­lygt­nin­ge og mil­li­o­ner af an­dre, som ik­ke le­ver op til kon­ven­tions­krav el­ler fal­der uden­for ind­van­drer­love.

FN vil al­drig kun­ne sam­le enstem­mig­hed om at aen­dre Flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen fra 1951. Der­for prø­ver man på an­dre om­rå­der at om­de­fi­ne­re flygt­nin­geog ind­van­drer-be­gre­ber­ne, så de da­ek­ker nye grup­per. Til det for­mål er den nye FN-pagt vel­eg­net. Ik­ke juri­disk bin­den­de, men al­li­ge­vel. Løk­ke og hans ef­ter­føl­ge­re vil i kom­men­de år bli­ve min­det om vo­res for­plig­tel­ser af Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp, Am­ne­sty, Rø­de Kors, FN-for­bun­det plus Ven­lig­bo­er­ne og an­dre NGO’er i flygt­nin­geog ind­van­drer-mil­jø­et.

hvad Ven­stre og JEG TA­EN­KER OG­SÅ PÅ,

Løk­ke selv vil­le ha­ve gjort, hvis vi hav­de haft en S-re­ge­ring un­der Thor­ning el­ler Met­te Frederiksen i dag.

Han og Ven­stre hav­de va­e­ret lodret imod. Jeg er ret sik­ker på, at Løk­ke som V-for­mand ik­ke vil­le ha­ve va­e­ret så hja­elp­som, som Met­te Frederiksen var i sid­ste uge, og som tak for sin støt­te til re­ge­rin­gen fik hun en skidtspand i ho­ve­d­et. Men nu er Løk­ke selv stats­mi­ni­ster på lånt tid. Mu­lig­vis på vej til nyt job. Så må va­el­ger­ne fin­de sig i hans ut­ro­va­er­di­ge sø­for­kla­ring om FN-pag­ten.

FO­TO: JENS ASTRUP/RITZAU SCAN­PIX

Bi­ster stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen var sur og bi­ster på Fol­ke­tin­gets ta­ler­stol for­le­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.