Smadre­man­den

Ekstra Bladet - - NYTÅRSTORSKEN 2018 - Du kan og­så Ik­ke blot ha­[email protected]

I 2008 ud­tal­te da­va­e­ren­de skat­te­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) til fag­bla­det Told & Skat:

– Man tro­e­de, Ul­rik Wil­bek var tos­set, når han sag­de, ’vi ta­ger til EM for at vin­de guld’. Vi har no­gen, der tør si­ge, vi skal va­e­re ver­dens bed­ste skat­te­for­valt­ning. Vi har stor er­fa­ring med at dri­ve kom­plek­se it-sy­ste­mer med suc­ces og er­fa­rin­gen med fu­sio­ner. Vi har mo­det til at gå for­re­st - hvis ik­ke vi skul­le gø­re det, hvem så?

Ul­rik Vil­ba­ek, må­ske. El­ler Brit­ta Ni­el­sen. El­ler bank­di­rek­tør Var­na­es. El­ler min af­dø­de kat Pi­er­re. Al­le an­dre end Jen­sen. I 2010 sag­de han til Ber­ling­s­ke:

– Fak­tisk har vi i min tid som skat­te­mi­ni­ster gen­nem­ført ef­fek­ti­vi­se­rin­ger for en mil­li­ard kro­ner, uden at det har be­ty­det dår­li­ge­re skat­te­kon­trol.

Og sam­me år sag­de hans par­ti­fa­el­le og ef­ter­føl­ger som skat­te­mi­ni­ster, Tro­els Lund-Poulsen, på DR2:

– Da Skat­te­mi­ni­ste­ri­et star­te­de i den form, det har nu, var der over 10.000 an­sat­te. I lø­bet af få år var vi ne­de på 7500. Det vi­ser, at det kan la­de sig gø­re at ef­fek­ti­vi­se­re og sam­ti­dig op­kra­e­ve skat.

Sløvsind

Ak ja. Al­ting sej­ler i Skat. Den stats­li­ge ind­dri­vel­se er gå­et i stå, så dan­sker­nes ga­eld til Skat er vok­set til over 100 mil­li­ar­der kro­ner. Sam­ti­dig har kri­mi­nel­le la­en­set Skat for over 12 mil­li­ar­der.

Elen­dig­he­den blev grund­lagt i 2005, da Kri­sti­an Jen­sen (V) blev skat­te­mi­ni­ster, men Jen­sens ef­ter­føl­ge­re og med­skyl­di­ge bør na­ev­nes:

Tro­els Lund Poulsen (V), Pe­ter Chri­sten­sen (V), Thor Mö­ger Pe­der­sen (SF), Hol­ger K. Ni­el­sen (SF), Jo­nas Da­hl (SF), Mor­ten Øster­gaard (R), Ben­ny En­gel­bre­cht (S) og Kar­sten Lauritzen (V).

En pa­ra­de af sløvsind, vir­ke­lig­heds­for­na­eg­tel­se og an­svars­flugt. Hver isa­er kun­ne de fortje­ne en torsk, men så man­ge har vi ik­ke.

Skat­tes­nyd

Man kan si­ge, at Jen­sen bli­ver no­mi­ne­ret til tor­sken lidt sent, men ka­ta­stro­fens san­de om­fang er først nu ble­vet åben­bar. Des­u­den blev man­den fak­tisk og­så no­mi­ne­ret i 2009.

Den­gang mest for­di han hav­de over­t­rå­dt Grund­loven, men til sidst i pra­e­sen­ta­tio­nen af Jen­sen som kan­di­dat stod:

’Ma­eng­den af skat­tes­nyd steg for re­sten iføl­ge Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets be­reg­nin­ger med tre mil­li­ar­der kro­ner fra 2005 til 2008.’

Si­den er sny­de­ri­et kun vok­set. Jen­sen lan­de­de i 2009 på en fjer­de­plads ved af­stem­nin­gen om tor­sken, men og­så det år var fel­tet uhy­re sta­er­kt.

Sta­er­kt kri­tisa­belt

Lan­dets før­en­de eks­per­ter i of­fent­lig for­valt­ning, pro­fes­sor eme­ri­tus Jørgen Grøn­ne­gård Chri­sten­sen og pro- fes­sor Pe­ter Bjer­re Mor­ten­sen, ud­gav for et par må­ne­der si­den en bog om skat­teskan­da­len.

I den an­led­ning ud­tal­te Jørgen Grøn­ne­gård til Ber­ling­s­ke:

– Det her er sta­er­kt kri­tisa­belt. Me­get sta­er­kt kri­tisa­belt. Ta­enk sig, at vi i et sy­stem som det dan­ske kan ha­ve et be­slut­nings­for­løb om en af de stør­ste ad­mi­ni­stra­ti­ve re­for­mer i dan­marks­hi­sto­ri­en, der ba­se­rer sig på et grund­lag, der er så løs­ag­tigt, let­fa­er­digt og man­gel­fuldt.

Og han til­fø­je­de:

– Pro­jek­tet har over­skre­det po­li­ti­ker­nes kog­ni­ti­ve ev­ner, og de sy­nes ik­ke at ha­ve

haft et be­greb om, hvad de har sat i gang.

Fle­re sto­re­ba­elts­bro­er

100 mil­li­ar­der kro­ner er så man­ge, at det er sva­ert at fat­te, men jeg kan da na­ev­ne, at vi for de pen­ge kun­ne ha­ve få­et 2,5 Sto­re­ba­elts­bro. Jeg ved ik­ke li­ge, hvad vi skul­le med dem – isa­er den hal­ve – men al­li­ge­vel. Vi kun­ne ha­ve dre­vet fol­ke­sko­len i to et halvt år. El­ler al­le kun­ne slip­pe for at be­ta­le top­skat i me­re end fem år. An­ders Fogh (V) skrev i 1993 i sin bog ’Fra so­ci­al­stat til mini­mal­stat’ om sin af­sky for skat­te­va­es­net: ’Bort­set fra fy­sisk fri­heds­be­rø­vel­se re­pra­e­sen­te­rer be­skat­nin­gen det mest om­fat­ten­de ind­greb i den per­son­li­ge fri­hed og i den pri­va­te ejen­doms­ret.’ Som stats­mi­ni­ster ud­na­evn­te Fogh se­ne­re Jen­sen til skat­te­mi­ni­ster. Hvis må­let var at smadre det dan­ske skat­te­sy­stem, kun­ne han ik­ke ha­ve valgt en bed­re mand. Kri­sti­an Jen­sen fortje­ner en torsk. Bed­re sent end al­drig – men kan­di­da­ten i mor­gen er godt nok og­så va­el­dig sta­erk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.