Fag­boss be­tal­te for tom­me lo­ka­ler

BRUG­TE PEN­GE PÅ TOM LUFT: Reg­nin­gen løb op i en kvart mil­li­on kro­ner, da Michael Va­len­tin re­ser­ve­re­de lo­ka­ler på en højsko­le, hvor han score­de be­sty­rel­ses­post

Ekstra Bladet - - . NYTÅRSTORSKEN - KRI­STI­AN B. LAR­SEN PER MATHIESSEN JA­NUS ØSTER­GAARD JO­NAS SA­HL [email protected]; [email protected]; [email protected]; sa­[email protected]

Aka­de­mi­ker­nes A-kas­se har brugt en kvart mil­li­on kro­ner på tom luft – så­dan helt bog­sta­ve­ligt.

Den fy­re­de di­rek­tør, Michael Va­len­tin, fik nem­lig over­ført 250.000 kro­ner til Jo­han Borups Højsko­le i 2016 for at re­ser­ve­re lo­ka­ler til en ra­ek­ke ar­ran­ge­men­ter.

– Den al­ler­før­ste, som jeg tal­te med om af­ta­len med akas­sen var Michael Va­len­tin, og det var ham, som var ini­ti­a­tiv­ta­ger, si­ger for­stan­der Bjørn Bre­dal.

Der er ik­ke ble­vet holdt et ar­ran­ge­ment, men vi har få­et de 250.000 kro­ner

Ar­ran­ge­men­ter­ne blev dog al­drig til no­get, så lo­ka­ler­ne stod tom­me, op­ly­ser højsko­len, hvor Michael Va­len­tin ef­ter­føl­gen­de kom med i be­sty­rel­sen.

– Der er ik­ke ble­vet holdt et ar­ran­ge­ment, men vi har få­et de 250.000 kro­ner, som vi har ind­ta­egts­ført, si­ger Bjørn Bre­dal.

I a-kas­sens regn­skab er den kvar­te mil­li­on sat un­der ’hverv­ning og sponsora­ter’ og bog­ført som lo­kale­le­je iføl­ge et for­tro­ligt do­ku­ment i sagskom­plek­set ved­rø­ren­de Michael Va­len­tins fy­ring.

Faldt på et tørt sted

Højsko­len og a-kas­sen ind­gik en af­ta­le om en ra­ek­ke ar­ran­ge­men­ter på højsko­len, og be­lø­bet ses ty­de­ligt i højsko­lens regn­skab, hvor lo­ka­lepo­sten plud­se­lig skød i vej­ret.

Med a-kas­se-af­ta­len i 2016 blev ind­ta­eg­ter fra lo­kale­le­je me­re end for­doblet til 673.480 kro­ner. Pen­ge­ne fra a-kas­sen faldt på et tørt sted, ef­ter­som højsko­len hav­de et un­der­skud på knap 200.000 kro­ner det år.

I 2017 gik ind­tje­nin­gen fra lo­kale­le­je igen ned og lå på 387.450 kro­ner.

Højsko­len mener dog, at de fik lov til at ar­bej­de for pen­ge­ne, selv­om der ik­ke var no­gen ar­ran­ge­men­ter.

– Vi brug­te me­get ener­gi på af­ta­len, sa­len var he­le ti­den blo­ke­ret, så vi ik­ke kun­ne bru­ge den, og sam­ti­dig tal­te vi he­le ti­den med nye men­ne­sker, forta­el­ler Bjørn Bre­dal.

Sta­er­kt be­kym­ren­de

Over­førs­len kan bli­ve en ’ry­gen­de pi­stol’ i sa­gen mod Michael Va­len­tin, for­di den ik­ke blev god­kendt af be­sty­rel­sen.

’Her­u­d­over er det sta­er­kt be­kym­ren­de, at Michael Va­len­tin ef­ter­føl­gen­de er ble­vet be­sty­rel­ses­med­lem i Borups Højsko­le.’ ly­der det i et for­tro­ligt in­ter­nt do­ku­ment fra a-kas­sen i for­bin­del­se med fy­rin­gen af Michael Va­len­tin.

Va­len­tin selv har sva­ert ved at for­kla­re, hvor­for ar­ran­ge­men­ter­ne på højsko­len al­drig blev til no­get.

– Der blev ryk­ket fle­re gan­ge om, hvor­når det blev til no­get, men det ram­te ind i en pe­ri­o­de, hvor vi blev bedt af de fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner om at stik­ke pi­ben lidt ind, si­ger han.

– Det, som i går var en rig­tig god idé, ser an­der­le­des ud i dag, når man ger­ne vil sin di­rek­tør til livs, forta­el­ler Michael Va­len­tin.

Det var ham, som var ini­ti­a­tiv­ta­ger

FO­TO: NILS MEILVANG/RITZAU SCAN­PIX

Michael Va­len­tin har haft en dob­bel­trol­le bå­de på Fol­ke­mø­det og på Jo­han Borup Højsko­le, frem­går det af in­ter­nt do­ku­ment.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.