Vil­le skju­le dob­bel­trol­le

Ekstra Bladet - - . NYTÅRSTORSKEN - – Er der nog­le af a-kas­sens me­d­ar­bej­de­re, som har brugt tid på fol­ke­mø­de-ar­bej­de?

Fore­nin­gen bag det born­holm­ske fol­ke­mø­de nød og­så godt af Michael Va­len­tins rund­hån­det­hed.

Det frem­går af in­ter­ne do­ku­men­ter og mails fra Aka­de­mi­ker­nes A-kas­se.

Si­den 2015 har a-kas­sen sponso­re­ret Fol­ke­mø­det med et be­løb på om­kring 200.000 kro­ner. Sponsor­ra­tet er be­kym­ren­de af fle­re år­sa­ger, frem­går det.

Michael Va­len­tin blev i 2016 for­mand for fore­nin­gen bag Fol­ke­mø­det.

Der­med ind­t­og han plud­se­lig en dob­bel­trol­le. Men han be­slut­te­de med åb­ne øj­ne at fort­sa­et­te pen­ge­strøm­men fra a-kas­sen til Fol­ke­mø­det.

’Af­sa­et 200.000’, be­or­dre­de han sin se­kre­ta­ri­ats­chef i en mail fra sep­tem­ber 2016, som Ber­ling­s­ke er kom­met i be­sid­del­se af.

In­ha­bil

I en an­den mail til Fol­ke­mø­de­ts er­ken­der han så­gar, at han er in­ha­bil.

Der­for skal a-kas­sens en­ga­ge­ment to­nes ned udadtil ’for ik­ke at brin­ge min per­son i sø­ge­ly­set for in­ha­bi­li­tet,’ skri­ver han i mail, som og­så blev sendt til for­man­den for a-kas­sens be­sty­rel­se, Al­lan Lu­p­lau.

Des­u­den va­ek­ker det in­tern be­kym­ring, at a-kas­sen me­d­ar­bej­de­re til­sy­ne­la­den­de er ble­vet brugt til at ar­bej­de for Fol­ke­mø­det.

Michael Va­len­tin af­vi­ser dog be­skyld­nin­ger­ne. – Ik­ke mig be­kendt, si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.