Loy­a­le kun­der be­ta­ler over­pris for bred­bånd

Kun ved at skif­te el­ler for­lan­ge en bed­re pris, kan du und­gå at en­de som te­le­sel­ska­ber­nes guld­kalv

Ekstra Bladet - - . NYTÅRSTORSKEN - HEINE JØR­GEN­SEN [email protected]

Der står bog­sta­ve­lig talt idi­ot på ryg­gen af tal­ri­ge bred­bånd­skun­der.

For skal man tro en frisk un­der­sø­gel­se fra den bri­ti­ske for­bru­ger­or­ga­ni­sa­tion Which?, kan bred­bånds­mar­ke­det groft sagt de­les i to de­le: Dem, der ba­re bli­ver ha­en­gen­de i åre­vis. Og dem, der uden at blin­ke of­te skif­ter og end­nu of­te­re tjek­ker pri­sen på de­res bred­bånd.

Kun­der­ne vil­le va­e­re for­ar­ge­de, hvis de op­da­ge­de, at de bli­ver flå­et for at va­e­re loy­a­le

For­ar­ge­lig po­li­tik

72 pro­cent af dem, der delt­og i un­der­sø­gel­sen, forta­el­ler så­le­des, at de har be­talt for den sam­me bred­bånd­s­pak­ke i me­re end to år.

Der­med er de i over­ha­en­gen­de fa­re for år­ligt at be­ta­le op til 1800 kro­ner for me­get, når man sam­men­lig­ner med dem, der skif­ter sel­skab el­ler for­lan­ger en bed­re pris, når de har mu­lig­hed for det.

– Kun­der­ne vil­le va­e­re for­ar­ge­de, hvis de op­da­ge­de, at de bli­ver flå­et for at va­e­re loy­a­le, si­ger Alex Neill fra Which? til The Gu­ar­di­an.

– De vil­le oven i kø­bet kun­ne få me­get hur­ti­ge­re for­bin­del­ser til en bil­li­ge­re pris.

For­kla­rin­gen er na­tur­lig­vis, at nye kun­der har gla­e­de af de tal­ri­ge til­bud, som bred­bånds­sel­ska­ber­ne stan­ger ud i hå­bet om at få fle­re i bu­tik­ken.

Stra­te­gi­en vir­ker

Og til­sy­ne­la­den­de vir­ker den stra­te­gi al­de­les frem­ra­gen­de for al­le an­dre end kun­der­ne. Sel­ska­ber­ne hå­ber nem­lig og­så på, at de nye kun­der glem­mer at tjek­ke, når der kom­mer bil­li­ge­re til­bud.

De til­bud får loy­a­le, ek­si­ste­ren­de kun­der alt for sja­el­dent an­del i.

FO­TO: JO­NAS OLUFSON

Hi­per er et af sel­ska­ber­ne, der har va­e­ret med til at gø­re bred­bånd hur­ti­ge­re og bil­li­ge­re. Nu er de op­købt af gi­gan­ten TDC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.