Gift med tid­li­ge­re pi­ge­kor­pi­ge

Ekstra Bladet - - NYTÅRSTORSKEN 2018 -

He­le Fa­bers liv sy­nes at hand­le om mu­sik. Den sø­de­ste mu­sik op­stod da og­så i DR By­en, hvor han mød­te Sel­ma, som han i au­gust gif­te­de sig med.

Hun er tid­li­ge­re pi­ge­kor­pi­ge, men var for la­engst stop­pet i ko­ret.

Par­ret har få­et en søn. Og selv­om mu­sik­ken he­le ti­den har va­e­ret i Fa­bers liv, har Au­gust få­et sin far til at gen­fin­de den.

– Det ly­der helt ånds­svagt. Jeg syn­ger for min dreng, uden at det er, for­di jeg skal im­po­ne­re no­gen. Jeg syn­ger helt in­de fra et el­ler an­det ur­men­ne­ske­ligt sted – en el­ler an­den ur­ka­er­lig­hed.

Au­gust har og­så åb­net sin fars øj­ne for, at no­get for før­ste gang i li­vet er vig­ti­ge­re end ham selv.

Jeg syn­ger for min dreng, uden at det er, for­di jeg skal im­po­ne­re no­gen

– Når jeg våg­ner og ik­ke har set min dreng et helt døgn, for­di jeg har haft travlt med at for­føl­ge no­get, der har med min kar­ri­e­re at gø­re, så sa­et­ter det godt nok nog­le tan­ker i gang. Nu bli­ver hvert mi­nut ve­jet på en guld­va­egt.

Fa­ber var fra før­ste dag i DR klar over, at han skul­le ud­fyl­de nog­le sto­re sko.

Phil­lip Fa­ber kan bedst li­de melan­kolsk mu­sik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.