Lo­ka­le ta­esk: Dumt!

Ekstra Bladet - - NYTÅRSTORSKEN 2018 - – Men er det ik­ke ba­re den dan­ske sor­te hu­mør, som her er i spil? – Du ken­der jo Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen per­son­ligt. Hvad vil du gø­re, snup­pe en fla­e­ske­s­tegs­sandwich og ta­le tin­ge­ne igen­nem?

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen har et op­ryd­nings­ar­bej­de for­an sig på hje­meg­nen ef­ter sin ju­le­bom­mer­ten.

Det nok skar­pe­ste skud mod er­hvervsord­fø­re­ren kom­mer nem­lig fra vi­ce­borg­meste­ren i Thi­sted, Ni­els Jørgen Pe­der­sen.

– Jeg sy­nes, det er dumt at sid­de og twe­e­te, når man er til ju­le­frokost. Jeg vil­le al­drig si­ge no­get så­dan. Uan­set om jeg var til ju­le­frokost el­ler et an­det sted. Det skal man ik­ke, si­ger han.

Kri­tik­ken må gø­re ek­stra ondt, for­di Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen er valgt til Fol­ke­tin­get li­ge net­op i Thys stør­ste by.

– Man skal va­e­re sik­ker på, at mod­ta­ge­ren for­står det på den må­de. Det er ud­for­drin­gen i al kom­mu­ni­ka­tion.

– Det ved jeg ik­ke. Jeg har li­ge hørt det. Jeg sy­nes ba­re, det er sa­er­de­les uklogt.

Ni­els Jørgen Pe­der­sen me­ner, at Tor­sten Scha­ck Pe­der­sens twe­et er ud­tryk for en dår­lig ud­vik­ling i Ven­stre.

– Jeg hø­rer til den del af Ven­stre, som sy­nes, vi er gå­et en smu­le over stre­gen i for­hold til den re­to­rik, vi bru­ger om de folk, som kom­mer til vo­res land, for­kla­rer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.