Kryp­ti­ske Løk­ke

Ekstra Bladet - - . NYTÅRSTORSKEN - Hans Kri­sti­an Ski­b­by MF Dansk Fol­ke­par­ti

Man un­dres vir­ke­lig over, hvor­dan lan­dets stats­mi­ni­ster pri­o­ri­te­rer sin ar­bejds­dag.

Ef­ter DF’s fo­re­spørgsels­de­bat i Fol­ke­tin­get om at få stop­pet re­ge­rin­gens un­der­skrift af Mar­ra­kesh-er­kla­e­rin­gen – ja, så va­el­ger Lars Løk­ke nu selv at ta­ge fly­ve­ma­ski­nen og lan­de i Ma­rok­ko.

Hvor­for bru­ger stats­mi­ni­ste­ren dog sin tid på at rej­se til Nord­afri­ka, når sam­me re­ge­ring gang på gang har på­stå­et, at af­ta­len på in­gen må­de har – el­ler vil få – kon­se­kven­ser for den nye dan­ske hjem­sen­del­ses­po­li­tik? Ret be­set gi­ver det in­gen me­ning at fuld­fø­re på stats­le­der­ni­veau i en politisk sag, som på­stås at va­e­re ik­ke af­gø­ren­de for Dan­mark og dan­ske in­ter­es­ser.

Min­dre kryp­tisk bli­ver det ik­ke af, at Løk­ke ef­ter­føl­gen­de ud­ta­ler, at ’FN-er­kla­e­rin­gen er et sym­bol på, om man vil va­e­re en det af det in­ter­na­tio­na­le sam­fund el­ler ej.’ Jeg kan kun tol­ke det der­hen, at stats­mi­ni­ste­ren ag­ter at gø­re en dyd ud af at syn­lig­gø­re sin in­ter­na­tio­na­le vil­je – i fald en in­ter­na­tio­nal top­post kun­ne kom­me sprin­gen­de og lan­de i hans favn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.