I øvrigt mener

Ekstra Bladet - - . NYTÅRSTORSKEN - F. Chri­sten­sen Gå­se­tor­vet 12 Naks­kov Bo Lytzen Na­est­ved Bent Pe­der­sen Ali­can­te, Spa­ni­en Ve­ber Fin­nedal Kø­ben­havn V. Ree Ahor­n­par­ken 23 Hørs­holm

at det er et ma­er­kva­er­digt ind­la­eg, Jens Pe­ter Lau­ge Gi­ver­sen fra Es­b­jerg, har skre­vet. Den can­na­bis, der or­di­ne­res fra la­e­ger, må ik­ke in­de­hol­de det eu­fori­se­ren­de stof TCH. La­e­ger må kun ud­skri­ve me­di­cinsk can­na­bis. Den­ne form for can­na­bis er sa­er­de­les gavn­lig for di­ver­se syg­dom­me – men ik­ke hel­bre­den­de. Jeg ma­er­ker det på egen krop, og hvis jeg ta­ger fejl, vil jeg ger­ne be­la­e­res. at når Lars Løk­ke i dag rej­ser til Ma­rok­ko og skri­ver un­der på Mar­ra­kesh-er­kla­e­rin­gen, er han så in­ha­bil, hvis han ef­ter val­get får et job i FN? Hvis det kan på­vi­ses, at der er talt om et job nu, er det vel klart, han er, el­ler er det ale­ne gjort for Dan­marks skyld og ik­ke for FN’s el­ler hans eget bed­ste? at der er no­get rab­len­de galt i Dan­mark, når man ta­en­ker på de van­vit­tigt man­ge mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner, der skal bru­ges på Lind­holm og de re­la­tivt få men­ne­sker, der er plads til. Ta­enk, hvis po­li­ti­ker­ne var li­ge så rund­hån­de­de, når det gjaldt fol­ke­pen­sio­ni­ster­ne. at det er ufat­te­ligt, at man­ge an­sø­ge­re og mi­gran­ter fra den tred­je ver­den, som sta­dig flyg­ter til Eu­ro­pa, ik­ke kan el­ler vil ind­se, at de skal gø­re en indsats for at kun­ne gø­re sig fortjent til ydel­ser i det sam­fund, de hav­ner i. Man kan da ik­ke hol­de sig uden for, og sam­ti­dig tro at den hel­li­ge grav er vel for­va­ret, så man kan op­nå de sam­me ydel­ser, som vi dan­ske­re har ar­bej­det og be­talt skat for i man­ge år for at op­nå. at det er en fuld­sta­en­dig van­vit­tig idé at ri­ve bo­li­ger ned i de så­kald­te ghet­to­om­rå­der. Vi har for få bo­li­ger i Dan­mark, så kom hel­le­re i gang med at byg­ge frem for at ri­ve ned, tak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.