De­ler sko­le op

DE­BAT: I Her­ning skal dan­ske og tospro­ge­de ele­ver ik­ke la­en­ge­re gå i sam­me klas­se

Ekstra Bladet - - . NYTÅRSTORSKEN - LASSE MIK­KEL­SEN [email protected]

Fle­re fora­el­dre til børn på Her­ning­holm­sko­len i Her­ning Kom­mu­ne har ud­trykt be­kym­ring over, at hver an­den elev er tospro­get.

Der­for har by­rå­det be­slut­tet at de­le sko­len op i to af­de­lin­ger fra na­e­ste sko­le­år og sam­le de tospro­ge­de i den ene af­de­ling, der lig­ger 1,5 ki­lo­me­ter va­ek.

Be­slut­nin­gen kom­mer iføl­ge Ber­ling­s­ke til at ko­ste 28 mil­li­o­ner kro­ner over de na­e­ste fi­re år.

Men er det nu og­så den rig­ti­ge vej at gå?

Godt 12.000 la­e­se­re har gi­vet de­res be­syv med, og af dem mener 57 pro­cent, at det er en god løs­ning, mens 36 pro­cent ik­ke mener, det er i or­den.

Be­slut­nin­gen har få­et kri­tik fra in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg, der hen­vi­ser til re­ge­rin­gens målsa­et­ning om at gø­re op med pa­ral­lel­sam­fund i 2030.

I Her­ning er det tan­ken at ele­ver­ne – uan­set sprog og hud­far­ve – skal sam­les igen i 7. klas­se.

Be­slut­nin­gen har få­et kri­tik fra in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg

VED IK­KE 8%

AR­KIV­FO­TO: ANITA GRAVERSEN

By­rå­det i Her­ning har be­slut­tet at de­le ele­ver op fra na­e­ste sko­le­år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.