For­slag split­ter na­tio­nen!

Ekstra Bladet - - . NYTÅRSTORSKEN - Je­a­net­te T Jan B A. Mad­sen Mi­ke O Hen­ning S J0K3R

Var det mit barn, der skul­le gå i en klas­se med så man­ge tospro­ge­de, fandt jeg en an­den løs­ning. Der skal ik­ke se­pa­ra­te sko­ler klas­ser.

la­ves el­ler Der er da masser af mus­li­mer, der fint ind­går i det ve­st­li­ge sam­fund. Rig­tig god idé med en se­pa­rat sko­le til de tospro­ge­de – isa­er hvis den pla­ce­res i et an­det land. Man­ge fora­el­dre mener, at de­res børn har me­re ta­lent, end bør­ne­ne fak­tisk kan le­ve op til. Nog­le gan­ge er det nød­ven­digt for at op­nå det re­sul­tat, man sø­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.