MORALEN BLEV DET FØR­STE OFFER

Ekstra Bladet - - RUDOLF ER REN - Ansvars­ha­ven­de mail: po­[email protected]

AL­LE KEN­DER hi­sto­ri­en om man­den, der ka­ster en boo­me­rang, selv bli­ver ramt i pan­den og fal­der død om. Så­dan må den fy­re­de fag­boss for Aka­de­mi­ker­nes A-kas­se Mi­cha­el Va­len­tin ha­ve det.

ALT TEGNEDE el­lers så godt, da Mi­cha­el Va­len­tin på ar­bej­der­be­va­e­gel­sens in­ter­na­tio­na­le kamp­dag 1. maj 2002 ud­send­te en lil­le bog på 87 si­der, der

chok­bøl­ger gen­nem fag­be­va­e­gel­sen. Han send­te kom med en søn­der­lem­men­de kri­tik af LO-fa­mi­li­en og de­res a-kas­ser. Va­len­tin men­te, at LO var sovset ind i pam­pe­ri, frås og luksus­rej­ser. ’SOM AN­SAT i fag­be­va­e­gel­sen kan du skal­te og val­te, og hvis du ik­ke har høj moral, kan du gø­re li­ge,

han Ber­ling­s­ke. hvad du har lyst til’, for­kla­re­de

NU ER VA­LEN­TIN po­li­ti­an­meldt. For at ha­ve ’skal­tet og val­tet’ med med­lem­mer­nes pen­ge. Vi ta­ler vi­nind­køb for mil­li­o­ner, ven­ne­tje­ne­ster for an­dre mil­li­o­ner og en fød­sels­dags­re­cep­tion til 400.000 kr. Det er blandt de an­kla­ge­punk­ter, vi har rul­let op her i Ek­stra Bla­det den se­ne­ste uge.

Alt ty­der på, at be­sty­rel­ses­for­man­den var med på he­le le­ve­man­den Va­len­tins rej­se for med­lem­mer­nes pen­ge.

VA­LEN­TIN SY­NES ik­ke, der er no­get ma­er­ke­ligt i det, han har gjort, og han har mo­digt for­sva­ret sig i Ek­stra Bla­det.

HOVEDARGUMENTET ER, at man i a-kas­sen hav­de en ’skøn fest­kul­tur’. Ja, det tør svagt an­ty­des. Va­len­tins be­sty­rel­ses­for­mand, Al­lan Lu­p­lau, adm. di­rek­tør i Sy­ge­for­sik­rin­gen "dan­mark", har der­i­mod va­e­ret tavs som gra­ven og da­ek­ket sig bag in­tet­si­gen­de pres­se­med­del­el­ser. Det er der for­ment­lig en rig­tig god grund til. Alt ty­der på, at be­sty­rel­ses­for­man­den var med på he­le le­ve­man­den Va­len­tins rej­se for med­lem­mer­nes pen­ge.

VA­LEN­TINS FØD­SELS­DAGS­RE­CEP­TION til 400.000 kr. var så­le­des ar­ran­ge­ret af be­sty­rel­sen. Det vil­le va­e­re be­syn­der­ligt, hvis be­sty­rel­sen in­tet ane­de om pri­sen, da til­sva­ren­de run­de fejrin­ger af top­che­fer

un­der og fag­bos­ser vur­de­res til at ko­ste 50.000 kr. Lu­p­lau har og­så va­e­ret med hjem­me i Va­len­tins be­røm­te, pri­va­te vinka­el­der. Her har fag­bos­sen og hans for­mand skå­let med po­li­ti­ske sva­er­va­eg­te­re og før­en­de me­di­e­per­son­lig­he­der.

DET MEST FORUNDERLIGE er, at man over­ho­ve­det ik­ke bli­ver over­ra­sket. Mi­cha­el Va­len­tin hav­de så uen­de­ligt ret i 2002, da han tal­te om moral. Va­len­tin vi­ste os ba­re, at når du først kom­mer ind i fag­boss-sy­ste­met, så er moralen det før­ste, der bli­ver skyl­let ud sam­men med slat­ter­ne i de tom­me ving­las.

END­NU EN­GANG får vi be­vist, at magt­men­ne­sker sy­nes, at det er langt bed­re at bru­ge an­dres pen­ge end eg­ne.

FO­TO: MOR­TEN LAU-NI­EL­SEN/RITZAU SCAN­PIX

Mi­cha­el Va­len­tin er ble­vet po­li­ti­an­meldt for at ha­ve skal­tet og val­tet med med­lem­mer­nes pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.