ET ER MIN FERIE

Ekstra Bladet - - SPORT -

NANTES (Ek­stra Bla­det): Kan man hol­de ferie midt un­der en hånd­bold-slut­run­de?

Det kan man fak­tisk godt, når man hed­der Kathrine Heindahl og ved si­den af sit me­re ud­fa­ren­de job på par­ket­gul­vet og­så er iva­er­ksa­et­ter, me­de­jer af og part­ner i Ikai­ka, der sa­el­ger kva­li­tets-tra­e­ning­s­tøj over net­tet.

Og det er na­tur­lig­vis der, streg­spil­le­ren af­vik­ler en må­neds fri­da­ge og af­spad­se­ring. Som li­ne-play­er er hun na­tur­lig­vis og­så on­li­ne fra Nantes, men:

– Jeg bru­ger na­er­mest in­gen tid på det. Jeg kan selv­føl­ge­lig føl­ge med og se, hvil­ke or­drer der går ind, og det er egent­lig det ene­ste, jeg gør.

– Vi har en klar ar­bejds­for­de­ling, så jeg er helt fri­ta­get, når jeg er med lands­hol­det el­ler på tu­re med klub­ben, forta­el­ler den 26åri­ge fyn­bo.

Klar ar­bejds­for­de­ling

– Det er lagt over på Lou­i­se og Mads i den må­ned, hvor jeg er va­ek. De kan godt mai­le et spørgs­mål el­ler to, men de ved godt, at det her er hel­lig tid for mig hånd­bold­ma­es­sigt.

– Det er en del af pra­e­mis­sen, at jeg for­hå­bent­lig hver de­cem­ber for­hå­bent­lig er god nok til at va­e­re af­sted med lands­hol­det, så det er den må­ned, jeg hol­der ferie – fra fir­ma­et.

– Det gi­ver mig fø­lel­sen af, at det ik­ke kun er hånd­bold, der er en del af min per­son­lig­hed, men at jeg og­så for­mår at ud­ret­te an­dre ting.

– Det gi­ver mig et af­bra­ek fra hånd­bol­den, som hur­tigt kan kom­me til at fyl­de me­get, og jeg ny­der at sa­et­te mig for­an com­pu­te­ren og ha­ve det sjovt med no­get an­det, si­ger den hårdt ta­ck­len­de er­hverv­s­ø­ko­nom.

– Det gi­ver mig en ev­ne til at op­ti­me­re det he­le og he­le ti­den va­e­re skarp på, hvor jeg er hen­ne. Li­ge nu er jeg til EM, når jeg kom­mer hjem, skal jeg va­e­re god til at va­e­re ka­e­re­sten, fa­mi­lie­men­ne­sket og for­ret­nings­e­je­ren.

Alt for ens­for­migt

– Jeg skal va­e­re knivskarp om for­mid­da­gen til hånd­bold – og knivskarp om ef­ter­mid­da­gen til at bru­ge min tid for­nuf­tigt i fir­ma­et.

Det gi­ver mig fø­lel­sen af, at det ik­ke kun er hånd­bold, der er en del af min per­son­lig­hed

Jeg ny­der at sa­et­te mig for­an com­pu­te­ren og ha­ve det sjovt med no­get an­det

– Vil­le dit liv va­e­re for ke­de­ligt med kun hånd­bold?

– Nog­le gan­ge kan jeg da godt ta­en­ke, det kun­ne va­e­re la­ek­kert med en uge, hvor jeg ba­re så se­ri­er og hvi­le­de mig, men jeg vil­le ik­ke tri­ves i det på den lan­ge ba­ne.

– Det vil­le bli­ve for ke­de­ligt og ens­for­migt, og jeg har før prø­vet at sid­de om søn­da­gen og ta­enkt: Hvad fan­den brug­te jeg egent­lig den uge på?

Det er langt­fra nok til løn­nin­ger, og al­le ind­ta­eg­ter bli­ver da og­så ge­nin­ve­ste­ret. Der­for kom­mer hånd­bold­løn­nen ind tem­me­lig han­dy for den bomsta­er­ke streg­spil­ler.

Vil le­ve af det

– Jeg er hel­dig, at jeg har en fuld­tidsløn i Oden­se, der gør, at jeg ik­ke er af­ha­en­gig af at tra­ek­ke pen­ge ud af fir­ma­et, og jeg er ik­ke tvun­get til at gå all in og in­ve­ste­re vold­somt, så man er tvun­get til at ven­de hver en øre, forta­el­ler hun.

– Jeg er pri­vil­e­ge­ret. Vi ta­ger det me­get ro­ligt og har det sjovt, fast­slår for­ret­nings­kvin­den Kathrine Heindahl.

– Jeg ta­en­ker, at hvis vi fort­sa­et­ter med fak­tor tre, så har jeg for­ment­lig no­get at le­ve af den dag, jeg er faerdig med at spil­le hånd­bold.

Bold og bu­si­nessKathrine Heindahl (tv.) i ven­ska­be­lig na­er­kamp med Mie Højlund un­der tra­e­nin­gen.185Den cm hø­je fyn­bo har en ba­chel­or i er­hverv­s­ø­ko­no­mi fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og fyl­der sit liv med me­get me­re end ba­re hånd­bold.

Den sta­er­ke fyn­s­ke lands­holds­spil­ler er kom­met i top­form i lø­bet af de se­ne­re år, og der er ik­ke man­ge streg­spil­le­re med hen­des fy­sik. LAES ME­RE PÅ NA­E­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.