LORTEN EN­DER HOS DEM

En ny dom­mer­linje gør del­vist EM til no­get makva­erk, fast­slår lands­hol­dets as­si­stent­tra­e­ner, Lars Jørgensen

Ekstra Bladet - - SPORT - – Så Dan­mark skal og­så an­gri­be på yder­si­den af ba­ck­er­ne?

– Usik­ker­he­den er ble­vet skabt, for­di de her små skub på yder­si­den, hvor man tid­li­ge­re ik­ke fik no­get, el­ler al­ler­højst et fri­kast, nu er en gra­tis chan­ce for an­gri­ber­ne.

– Sco­rer de, så er der mål og end­da en ud­vis­ning. Hvis de bra­en­der, er der na­e­sten ga­ran­te­ret straf­fe­kast og en ud­vis­ning. Hver gang er der en ny chan­ce, kon­sta­te­rer han.

– Det er en ka­e­de­re­ak­tion, og det be­ty­der, at lorten en­der hos må­l­ma­en­de­ne, og der­for er de­res pro­cen­ter da­len­de. Der er man­ge frie skud.

Ik­ke umu­ligt at aen­dre

– En an­den for­kla­ring er, at vo­res for­svar, som el­lers i tur­ne­rin­ger­ne op til EM hav­de va­e­ret rig­tig fint, er ble­vet sår­bart med den her nye linje.

– Vo­res ba­cks har må­ske en fø­lel­se af, at de er nødt til at da­ek­ke de­res yder­si­de lidt me­re, end de ple­jer at gø­re. De tra­e­der i hver de­res ret­ning ud ad i ba­nen, og så bli­ver der stør­re rum på mid­ten, hvil­ket gør os sår­ba­re over for de løb, der kom­mer ned gen­nem vo­res ka­e­der, forta­el­ler as­si­stent­tra­e­ne­ren.

– Det er et øje­bliks­bil­le­de, som jeg tror, at vi godt kan få aen­dret til de kom­men­de kam­pe. Kri­sen er ik­ke stør­re, end at vi kan re­gu­le­re nog­le ting. Men det er ae­r­ger­ligt, at den nye linje først kom­mer her ved EM. Den skul­le ha­ve va­e­ret ind­ført for al­le hold ved sa­e­son­star­ten i liga­er­ne, så man hav­de haft tid til at vaen­ne sig til den.

– I ste­det står man ved et mester­skab, som er et ud­stil­lings­vin­due for hånd­bol­den, og så bli­ver det no­get makva­erk. Det er ik­ke kun os, der fø­ler, at det er ae­r­ger­ligt. Det gør de an­dre hold og­så.

Alt for ivri­ge dom­me­re

– Det er synd for hånd­bol­den, at der al­tid kom­mer de her åndsvag­he­der, som dom­mer­ne skal un­der­la­eg­ges. De bli­ver vildt pres­se­de af det, for de vil og­så ger­ne døm­me fi­na­len.

– Hvis de ik­ke gør det, de får at vi­de, de skal gø­re, får de ik­ke fi­na­len. Der­for over­kom­pen­se­rer de.

– Det gør vi og­så. Met­te Tran­borg hav­de stort held med det mod Frank­rig. Det gi­ver jo mindst et straf­fe­kast, kon­sta­te­rer as­si­stent­tra­e­ner Lars Jørgensen.

Må­lkvin­der­ne San­dra Toft og Alt­hea Re­in­hardt har højst us­a­ed­van­ligt ik­ke ta­get ret man­ge skud i deEM-kam­pe, se­ne­ste og det kan me­get vel skyl­des nye reg­ler, der har sva­ek­ket for­sva­rets mu­lig­he­der.

be­kymKlavs Bruun Jørgensen og Lars Jørgensen så ret til un­der kam­pen mod Frank­rig for­le­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.