Trup­pen ramt af syg­dom: To slø­je flø­je

Ekstra Bladet - - SPORT - Så bli­ver de vel iso­le­ret fra re­sten af trup­pen?

Den dan­ske lejr i Nantes ma­er­ke­de ik­ke no­get til de vold­som­me uro­lig­he­der, der pra­e­ge­de man­ge af de fran­ske stor­by­er i går, og som be­tød, at to kam­pe i Dan­marks grup­pe blev af­lyst og ud­sat til i mor­gen.

Til gen­ga­eld måt­te to af spil­ler­ne buk­ke un­der for en ba­cil­le, som mu­lig­vis har ha­er­get den dan­ske trup et styk­ke tid.

Land­stra­e­ner Klavs Bruun Jørgensen for­tal­te ved gårs­da­gens se­ne tra­e­ning, at fløj­spil­ler­ne Mat­hil­de Hyl­le­berg og La­er­ke Nol­søe var ble­vet til­ba­ge på ho­tel­let.

Pas­ser godt på

– Vi kan ri­si­ke­re, at det er no­get om­gangs­sy­ge.

– Ja, men Hyl­le­berg bor på va­e­rel­se med An­ne Ce­ci­lie La Cour, som og­så har haft en tur, så hun er højst sand­syn­ligt re­si­stent. Der har der ik­ke va­e­ret de sto­re pro­ble­mer, men el­lers pas­ser vi selv­føl­ge­lig på.

– Jeg hav­de selv en tur den før­ste uge om man­da­gen, in­den vi tog til Nor­ge for­ud for EM, og så er det el­lers kom­met lidt med mel­lem­rum.

– Det er ik­ke no­get, vi kan gø­re så me­get ved, for vi ved ik­ke rig­tig, hvor det kom­mer fra, men vi ta­ger vo­res for­holds­reg­ler, og la­e­gen er hjem­me på ho­tel­let sam­men med de to spil­le­re, for­kla­re­de Klavs Bruun.

Ved tra­e­nin­gens start i går spil­le­de trup­pen som al­tid en rask fod­bold­kamp, hvor den nu fri­ske An­ne Ce­ci­lie La Cour vi­ste go­de tak­ter sam­men med Na­dia Of­fen­dal.

Var­me­de selv op

Fi­re spil­le­re delt­og dog ik­ke i spil­let med fød­der­ne i går. Alt­hea Re­in­hardt, Stine Jørgensen, Met­te Tran­borg og Stine Bod­holt var­me­de i ste­det op in­di­vi­du­elt.

Fløj­spil­ler­ne La­er­ke Nol­søe og Mat­hil­de Hyl­le­berg er ble­vet sat i ka­ran­ta­e­ne på spil­ler­nes ho­tel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.