HOLD KAEFT Kig in­dad, Zor­ni­ger!

Cas­per Hø­jer Ni­el­sen. FCN.

Ekstra Bladet - - SPORT -

tra­e­ne­re i Dan­mark, der DER ER TO kan sa­et­te fut i fe­je­mø­get. Den ene er Stå­le Sol­bak­ken, den an­den er Ale­xan­der Zor­ni­ger.

I den­ne uge var det Brønd­by­tra­e­ne­ren, der luk­ke­de op for gas­sen. Det var Brønd­bys Ma­sterclass – alt­så ta­len­t­ud­vik­lin­gen – der fik en om­gang, li­ge­som un­ge dan­ske­res men­ta­li­tet og­så fik en lus­sing.

ef­ter at Brønd­by OR­DE­NE FALDT, som det før­ste dan­ske Su­per­liga­hold stil­le­de op uden en ene­ste dan­sker i star­top­stil­lin­gen.

Så det hand­le­de selv­føl­ge­lig og­så om, at Zor­ni­ger skul­le red­de sin egen røv, for­di han vid­ste, at han vil­le få kri­tik for de mang­len­de dan­ske­re på hol­det.

Der­for gik han i of­fen­si­ven og gav de un­ge ta­len­ter et ny­re­hug.

da og­så HERFRA ER HOLD­NIN­GEN helt klar: Det er øde­la­eg­gen­de for dansk fod­bold, hvis de bed­ste hold stil­ler op uden dan­ske­re. Skidt for ta­len­t­ud­vik­lin­gen og døds­sygt for fans og til­sku­e­re.

Ale­xan­der Zor­ni­ger har dog ret i en ting: Sprin­get fra ta­lent til se­ni­o­r­fod­bold kra­e­ver no­get hård­hed og den rig­ti­ge indstil­ling.

Sprin­get til ud­lan­det er end­nu stør­re, og det er må­ske ik­ke no­gen til­fa­el­dig­hed, at så man­ge hur­tigt ven­der snu­den hjem

– el­ler har sva­ert ved at få spil­le­tid i de­res uden­land­ske klub­ber.

skal og­så se in­dad. MEN ZOR­NI­GER

Det er nem­lig og­så hans an­svar, at der kom­mer spil­le­re op fra Brønd­bys Ma­sterclass, og de spil­le­re han har få­et op, ja­men, dem skal han jo gø­re Su­per­liga-klar.

Der­for kan han ik­ke ba­re af­skri­ve sig sit eget an­svar, men jeg var da og­så ry­stet over at se en stri­be af de så­kald­te ta­len­ter spil­le po­kal­kamp mod Ma­ri­en­lyst.

Godt nok vandt Brønd­by som for­ven­tet mod 2. di­vi­sions­hol­det, men jeg sad da og ta­enk­te: ’Er det vir­ke­lig, hvad de kan kom­me med’…

Sprin­get fra ta­lent til se­ni­o­r­fod­bold kra­e­ver no­get hård­hed og den rig­ti­ge indstil­ling

Zor­ni­gers på­stand om, SÅ ER DER at Marcon­des, Ing­vart­sen og Max­sø har el­ler har haft det sva­ert si­den sprin­get fra FCN. Er det To flot­te mål og mTaØtcFhvFinEdSer mod Vej­le. Det erHenIT­foOr­nGem ven­stres­køjte, for­svaSrKs­spIDil­leTren er ud­sty­ret med. 24-åri­ge Hø­jer kan­di­de­rer til tit­len som Su­per­liga­ens bed­ste ven­stre ba­ck.

FO­TO: JENS DRESLING

Ale­xan­der Zor­ni­ger lan­ger ud ef­ter Brønd­bys ta­len­t­ud­vik­ling og un­ge dan­ske­res men­ta­li­tet ge­ne­relt, men han får og­så svar på til­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.