Pi­sken frem­me

Ekstra Bladet - - SPORT -

vir­ke­lig FCN’s op­ga­ve, at gø­re dem klar til ud­lan­det? Det me­ner jeg ik­ke. FCN’s op­ga­ve er at få dem til va­e­re go­de i Su­per­liga­en, og det lyk­ke­des.

Så er det op til spil­ler­ne selv at til­pas­se sig den stør­re kon­kur­ren­ce om plad­ser­ne, når man hav­ner på en uden­land­sk adres­se.

det li­ge gå­et med OG HVOR­DAN ER

Fre­de­rik Røn­now og ik­ke mindst Chri­sti­an Nør­gaard ef­ter de­res skif­te fra Brønd­by til ud­lan­det?

Nej, vel. Skul­le man føl­ge Ale­xan­der Zor­ni­gers tan­ke­gang, så har han jo hel­ler ik­ke gjort dem klar.

Der­for klin­ger hans kri­tik af FCN-spil­ler­ne hult.

Det helt sto­re spørgs­mål er selv­føl­ge­lig og­så, hvor me­get bal­la­de Zor­ni­ger ska­ber in­ter­nt med si­ne hug til Ma­sterclass.

ta­len­t­ud­vik­lin­gen i CHE­FEN FOR

Brønd­by, Kim Vil­fort, sen­der i hvert fald bol­den til­ba­ge til Zor­ni­ger i et in­ter­view med B.T.

Her si­ger han, at Zor­ni­ger er an­sat til at vin­de kam­pe i Su­per­liga­en, og der­for er han pres­set.

Vil­fort forta­el­ler og­så, at det ik­ke er ham og Ma­sterclass, der sen­der spil­le­re op i første­hold­strup­pen, men Zor­ni­ger og hans stab som va­el­ger. Va­ers­go’ – så er bol­den da gi­vet op til en dej­lig ju­le­frokost.

fald in­gen tvivl DER ER I HVERT om, at Eb­be Sand hav­ner i no­get af en tre­kant med Zor­ni­ger, Jan Bech An­der­sen og Brønd­bys Ma­sterclass, som skal lyk­kes, når han til­tra­e­der til nytår.

For 11 ud­la­en­din­ge i star­top­stil­lin­gen bør va­e­re no-go i Brønd­by!

Og de kan jo pas­sen­de kig­ge mod OB, der som re­gel har ni el­ler ti dan­ske­re i star­top­stil­lin­gen, og som har kla­ret sig strå­len­de. Og­så selv­om FCM sat­te en stop­per for fyn­bo­er­nes flot­te sti­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.