’DER VAR GÜNTHER RIG­TIG GOD’

Ekstra Bladet - - SPORT -

– Sik­ke no­get lort! Det var ba­re sva­ert at fat­te, kon­sta­te­rer Ke­vin Magnus­sen.

På bizar vis smed tea­met en fjer­de­plads til dan­ske­ren og en fem­te­plads til den fran­ske team­kam­me­rat va­ek i Au­stra­li­en.

Beg­ge Haas-ra­ce­re for­lod de­res pit­stop med et løst hjul. Mekanikerne ha­de­de sig selv for fa­da­e­sen.

Hvor­dan kø­rer­ne og team­chef Günther Ste­i­ner ta­ck­le­de si­tu­a­tio­nen ef­ter­føl­gen­de kan man se i na­e­ste års Net­flix-do­ku­men­tar om For­mel 1. Ka­me­ra­hol­det hav­de sa­er­ligt fo­kus på Haas den­ne we­e­kend.

Så­dan no­get sker

– Man er ik­ke sur på no­gen; der er in­gen, der har gjort no­get med vil­je. Så­dan nog­le ting sker, må­ske for­di folk vir­ke­lig, vir­ke­lig prø­ver at gø­re de­res bed­ste, fast­slår Ke­vin Magnus­sen.

– Må­ske var det gå­et bed­re, hvis de hav­de va­e­ret lidt me­re af­slap­pe­de, for der var ik­ke sinds­sygt me­get på spil li­ge der.

– Det vil­le sta­dig va­e­re et godt re­sul­tat, om vi så hav­de mi­stet plad­sen til Red Bull og var ble­vet fem­mer.

– Det er så­dan no­get, man la­e­rer som ungt team. In­gen var me­re su­re på mekanikerne end mekanikerne selv, forta­el­ler Ke­vin Magnus­sen.

– Günther sam­le­de tea­met bag­ef­ter og sag­de, at vi står sam­men om det her og ta­ger op– og ned­t­u­re­ne som et team. Li­ge der er Günther rig­tig god. Na­e­ste løb var vi vi­de­re.

FO­TO: JOE CASTRO/RITZAU SCAN­PIX

Ke­vin Magnus­sen måt­te op­gi­ve at fuld­fø­re grand­prixet i Au­stra­li­en, for­di hjul­møtrik­ker­ne ik­ke blev fa­est­net or­dent­lig ef­ter pit­stop­pet.

FO­TO: ANDY HONE/HAAS F1 TEAM

Tom­mel op til Ke­vin i Tys­kland ef­ter tid­tag­nin­gen. Til gen­ga­eld blev sel­ve lø­bet en skuf­fel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.