DA HAAS CHOKEREDE TIL TEST

Ekstra Bladet - - SPORT -

Fer­ra­ris tek­ni­ske chef, Mat­tia Bi­not­to, strøg ned til Haas på vin­ter­te­stens na­est­sid­ste dag for at dob­belt­tjek­ke, hvor me­get – el­ler ret­te­re hvor lidt – ben­zin Ke­vin Magnus­sen hav­de haft i tan­ken.

Haas-tea­met chokerede al­le med en ra­ek­ke su­per­hur­ti­ge ti­der sam­men­lig­net med kon­kur­ren­ter­ne, og det var ik­ke, for­di de var sat på en ben­zin­klud: Far­ten var re­el.

Tea­met vid­ste, at hvis tal­le­ne fra vind­t­un­ne­len var ae­g­te, bur­de bi­len va­e­re yderst kon­kur­ren­ce­dyg­tig.

Shit, der er me­get greb!

Al­le­re­de ugen for­in­den i koldt vejr og med fuld tank var Ke­vin Magnus­sen klar over, at no­get stort var på vej. Selv om han på sin før­ste test­dag var langs­omst af al­le.

– Jeg kan hu­ske før­ste om­gang, hvor jeg går på gas­sen og ta­en­ker: Shit, der er me­get greb. Den la­ver ik­ke hjul­spin, den har bid, man kan ba­re tra­e­de gas­sen i bund.

– Jeg fandt og­så ud af, at ba­nen var rig­tig god (ny as­falt, red.). Jeg var ude og kig­ge, og de an­dre gik og­så på gas­sen rig­tig hårdt. Men det vi­ste sig så at va­e­re en god bil på om­gang­sti­der­ne, forta­el­ler dan­ske­ren.

– Man har for­nem­mel­sen i bi­len. Man la­ver nog­le se­tup-aen­drin­ger og ser, hvor­dan bi­len re­a­ge­rer på det. Hvis den kø­rer godt, li­ge me­get hvad du gør ved den, ved du, at det er en god bil.

– Vi var hur­ti­ge der, men Bar­ce­lo­na lå så og­så li­ge til os, hvad vi og­så så lø­bet.

FO­TO: JAN SOM­MER

Al­le­re­de i før­ste testu­ge vid­ste Ke­vin Magnus­sen og Haas, at 2018-ra­ce­ren var god.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.