MER­CE­DES OVERHALEDE AL­LE I NOVEM­BER

Ekstra Bladet - - NYHEDER - MAT­HI­AS GRAM

460.000 kro­ner – el­ler pra­e­cis det dob­bel­te af, hvad den gen­nem­snit­li­ge dan­sker over 14 år tjen­te i 2017.

Det er, hvad man skal slip­pe for at få nøg­ler­ne til den mest skra­be­de ud­ga­ve af den bil, der nå­e­de top­pen af salgs­li­sten for nye bi­ler i novem­ber. Den har en stjer­ne på fron­ten, et 'C' på bags­ma­ek­ken og til­hø­rer D-seg­men­tet, hvor man­ge fir­ma­bi­li­ster går på jagt ef­ter ny bil.

Bi­len er en Mer­ce­des-Benz C-Klas­se og kan med 628 solg­te ek­sem­pla­rer kal­de sig den før­ste mo­del i den eks­klu­si­ve klas­se, der ind­ta­ger før­ste­plad­sen i år. Det skri­ver De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer på or­ga­ni­sa­tio­nens hjem­mesi­de.

Lea­sing gør co­me­ba­ck

Den om­bej­le­de C-Klas­se lag­de sig der­med et godt styk­ke for­an den no­get me­re op­nå­e­li­ge Volkswa­gen Po­lo på an­den­plad­sen.

Selv om man na­e­sten vil­le kun­ne køb­te tre ek­sem­pla­rer af sidst­na­evn­te for sam­me pris, blev der ’kun’ solgt 561 Po­lo’er i novem­ber.

Hvor VW Po­lo er en gen­gan­ger blandt de mest solg­te bi­ler, er Mer­ce­des-Benz CKlas­se til gen­ga­eld en ny­e­re til­fø­jel­se. I sep­tem­ber og ok­to­ber er hen­holds­vis 236 og 276 ek­sem­pla­rer rul­let ud på de dan­ske ve­je, og bi­len er kun den 16. mest solg­te mo­del, når man kig­ger på sta­ti­stik­ken for sal­get fra 1. ja­nu­ar til 31. ok­to­ber.

En del af be­grun­del­sen for C-Klas­sens fø­rer­trø­je skal mu­lig­vis fin­des i, at lea­sing­mar­ke­det er be­gyndt at blom­stre op igen. De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer skri­ver, at lea­sing­bi­ler­ne ud­gjor­de 42 pro­cent af sal­get i novem­ber, hvil­ket er na­e­sten på høj­de med ni­veau­et, før mar­ke­det blev re­gu­le­ret sid­ste år.

Det po­li­ti­ske ind­greb fik iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­nen an­de­len af lea­sing­bi­ler til at fal­de helt ned til 30 pro­cent.

Til­ba­ge på spo­ret

Sal­get ser umid­del­bart ud til va­e­re til­ba­ge på spo­ret ef­ter dyk­ket i ef­ter­å­ret

Det sam­le­de må­ned­li­ge bilsalg er sam­men med lea­sing­mar­ke­det vok­set. I alt 17.918 bil­nøg­ler blev lan­get over di­sken i novem­ber, og sal­get ser der­med umid­del­bart ud til va­e­re til­ba­ge på spo­ret ef­ter at va­e­re dyk­ket i ef­ter­års­må­ne­der­ne.

Her blev an­tal­let af nyin­dre­gi­stre­re­de bi­ler på­vir­ket af, at en ny og me­re kra­e­ven­de me­to­de til at te­ste ud­stød­nings­foru­re­ning blev ind­ført i EU. Det fik man­ge dan­ske­re til at kø­be bil i au­gust, in­den kra­vet ind­traf, og i de ef­ter­føl­gen­de må­ne­der har fle­re bil­pro­du­cen­ter ka­em­pet for at få god­kendt de­res bi­ler ef­ter de nye krav.

Ik­ke de­sto min­dre er i alt 204.637 nye bi­ler ble­vet sendt ud på de dan­ske ve­je, hvil­ket iføl­ge De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer be­ty­der, at sal­get hol­der na­e­sten sam­me ni­veau som sid­ste år. Her hav­de sal­get og­så slin­gret gen­nem ef­ter­å­ret på grund af en dansk af­giftsom­la­eg­ning.

FO­TO: DAIMLER

C-Klas­sen slog en lang ra­ek­ke dan­ske fa­vo­rit­ter som Peu­geot 208, Nis­san Qas­hqai og VW Golf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.