MAN­GE DAN­SKE­RE ER I TVIVL, OM DE MÅ KØ­RE OVER FOR GULT

Selv om reg­ler­ne er kla­re, bli­ver man­ge dan­ske bi­li­ster til­sy­ne­la­den­de i tvivl, når de mø­der et gult lys

Ekstra Bladet - - NYHEDER - MAT­HI­AS GRAM

Høj­re el­ler mid­ter­ste pe­dal. Det er de to valg­mu­lig­he­der, du har som bi­list, når lys­re­gu­le­rin­gen for­an bi­len skif­ter til gult. Og selv om loven har gjort det for­holds­vis nemt at va­el­ge, er det langt fra gi­vet, at al­le vil tryk­ke den sam­me pe­dal i bund i si­tu­a­tio­nen.

Iføl­ge en rund­spør­ge, som TNS Gal­lup har la­vet for Gjen­si­di­ge For­sik­ring, er man­ge dan­ske­re nem­lig i tvivl. Ana­ly­se­in­sti­tut­tet har spurgt 1648 dan­ske­re, hvor­når man må kø­re over for gult, og her ram­mer fler­tal­let – 58 pro­cent – det rig­ti­ge svar: Gult lys be­ty­der stop, og det er kun lov­ligt at kø­re, hvis man er nå­et så langt frem, at det ska­ber en far­lig si­tu­a­tion at brem­se op.

Rund­spør­gen gi­ver dog mu­lig­hed for at af­gi­ve fle­re svar, og det er der til­sy­ne­la­den­de en del, der har valgt at gø­re. Så­le­des sva­rer hver fjer­de re­spon­dent, at det er okay at kø­re over for gult, 'hvis jeg når ind i lys­kryd­set, mens det er gult'. Og 27 pro­cent ha­el­der til, at 'man al­drig må kø­re over for gult'.

Tviv­len sti­ger med al­de­ren

For­de­ler man sva­re­ne på al­ders­grup­per, bli­ver det ty­de­ligt, at kend­ska­bet til det rig­ti­ge svar svin­der med al­de­ren.

Hvor knap tre ud af fi­re af de 18 til 29-åri­ge sva­rer rig­tigt, er det halv­de­len af de 50 til 59-åri­ge og blot 42 pro­cent af re­spon­den­ter­ne over 60 år.

Sam­ti­dig sti­ger tviv­len – el­ler tro­en på sel­vop­fund­ne reg­ler, om man vil – med al­de­ren. Mens hver sy­ven­de un­ge bi­list mel­lem 18 og 29 år sva­rer, at ’man al­drig må kø­re over for gult', så er det hver fjer­de i 30'er­ne og 37 pro­cent af bi­li­ster­ne over 60.

Sam­me ten­dens gør sig ga­el­den­de blandt re­spon­den­ter­ne, der kø­rer over, hvis de kan nå ind i lys­kryd­set, mens det er gult. Hvor knap hver fem­te i den yng­ste grup­pe af bi­li­ster va­el­ger den­ne svar­mu­lig­hed, hop­per knap hver tred­je i den ae­ld­ste grup­pe på den.

Fle­re op­da­get i år

Lan­dets po­li­tik­red­se har la­vet 1240 af­gø­rel­ser i år

Tviv­len er mu­lig­vis en med­vir­ken­de år­sag, når dan­ske bi­li­ster bli­ver ta­get i at bry­de loven un­der lys­re­gu­le­rin­gens ska­er.

Iføl­ge en ak­tind­sigt, som Gjen­si­di­ge For­sik­ring har få­et hos Rigs­po­li­ti­et, og som Ek­stra Bla­det har set, har lan­dets po­li­tik­red­se ind­til vi­de­re la­vet 1240 af­gø­rel­ser i år, hvor en tra­fi­kant har få­et en bø­de el­ler et klip i kor­tet for at kø­re over for gult el­ler rødt lys.

Det frem­går ik­ke, hvor stor en an­del af de 1240 af­gø­rel­ser, de 'gu­le' over­tra­e­del­ser ud­gør, men det sam­le­de tal er al­le­re­de hø­je­re end i he­le 2017. Her no­te­re­de Rigs­po­li­ti­et sig 1164 af­gø­rel­ser.

Til gen­ga­eld er der et godt styk­ke op til ni­veau­et i 2015 og 2016, hvor Rigs­po­li­ti­et la­ve­de hen­holds­vis 2061 og 1809 af­gø­rel­ser.

I pe­ri­o­den fra 2015 til 2017 er der iføl­ge Vej­di­rek­to­ra­tet sket 808 per­sonska­deu­lyk­ker i for­bin­del­se med kør­sel for gult el­ler rødt lys. Det sva­rer til seks pro­cent af al­le per­sonska­deu­lyk­ker.

FO­TO: JENS DRESLING/RITZAU SCAN­PIX

Gult lys be­ty­der stop, og man må kun kø­re over, hvis det vil ska­be en far­lig si­tu­a­tion at brem­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.