I 2019 får bi­li­ster en bø­de for hver dag, de kø­rer uden for­sik­ring

Ekstra Bladet - - NYHEDER - MAT­HI­AS GRAM

En kran­se­ka­ge med ot­te rin­ge fra Bil­kas­ba­ger, en fla­ske Asti og en kug­lera­ket på 2,5 tom­mer til klok­ken 24.

Så me­get kun­ne man kø­be i den sid­ste uge af 2017 for de pen­ge, som ejer­ne af om­kring 50.000 dan­ske kø­re­tø­jer nu vil la­de gå op i røg af helt an­dre og min­dre fest­li­ge år­sa­ger den 1. ja­nu­ar.

De man­ge kø­re­tø­jer, der ta­el­ler alt fra per­son­bi­ler til knal­ler­ter, kø­rer nem­lig mu­lig­vis rundt uden for­sik­ring, og det vil fra års­skif­tet ko­ste ham el­ler hen­de, der står som fast bru­ger, et ge­byr på 250 kro­ner om da­gen.

Bru­ger man ek­sem­pel­vis bi­len i he­le ja­nu­ar må­ned uden for­sik­ring, vil det alt­så ko­ste 7750 kro­ner – el­ler et godt styk­ke over, hvad de fle­ste skal be­ta­le for at an­svars­for­sik­re bi­len i he­le 2019.

Fol­ke­tin­get vedt­og at ind­fø­re ge­by­ret i maj, og hå­bet er, at det skal få bi­li­ster, mo­tor­cyk­li­ster og knal­lert­kø­re­re til at gri­be knog­len og få teg­net en for­sik­ring.

Når de kø­rer uden, ri­si­ke­rer de nem­lig selv at skul­le stå med he­le reg­nin­gen, hvis det går galt.

Dan­sker­ne: Det er ri­me­ligt

DFIM er den fond, der skal ud­be­ta­le er­stat­nin­gen til den til­ska­de­kom­ne, hvis det går galt. Og der­for og­så den, man ef­ter­føl­gen­de vil stå i ga­eld til, hvis man kø­rer uden for­sik­ring.

Al­le dan­ske for­sik­rings­sel­ska­ber, der til­by­der an­svars­for­sik­ring til kø­re­tø­jer, er med i fon­den og ud­gør dens øko­no­mi­ske ry­grad – og de dan­ske­re, der be­ta­ler de­res for­sik­ring til ti­den, er på den må­de med til at la­eg­ge ud for de brod­ne kar.

Spør­ger man dan­sker­ne, hvad de me­ner om de nye, hø­je ge­by­rer, så er langt ho­ved­par­ten po­si­tivt stem­te.

Det vi­ser en rund­spør­ge, som ana­ly­se­in­sti­tut­tet Epi­ni­on har la­vet blandt 1064 dan­ske­re, der bru­ger og/el­ler ejer et kø­re­tøj. Her sva­rer 86 pro­cent så­le­des, at ge­by­ret er 'ri­me­ligt'.

Kun fem pro­cent af re­spon­den­ter­ne me­ner, at det er uri­me­ligt.

86 pro­cent sva­rer, at ge­by­ret er 'ri­me­ligt'

AR­KIV­FO­TO: MAR­TIN LEHMANN/RITZAU SCAN­PIX

Kø­rer man uden for­sik­ring, kom­mer man selv til at be­ta­le er­stat­nin­gen, hvis man bli­ver in­vol­ve­ret i et uheld og gør ska­de på an­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.