JAPANSK PRAKTIKER HAR FÅ­ET CHARME OG KANT

Ekstra Bladet - - BILER TEST - JENS OVERGAARD

Masser af fuldska­eg. Det har va­e­ret en trend hos de mo­de­be­vid­ste her­rer, si­den firstm­over­ne for fle­re år si­den fandt ud af, at en hår­va­ekst de rig­ti­ge ste­der gi­ver ka­rak­ter.

Sam­me fi­lo­so­fi ga­el­der i dag hos bil­fa­brik­ker­ne, når det, som de­sig­ner­ne kal­der 'bi­lens an­sigt', skal sty­les el­ler re­sty­les. Kø­ler­gril­len må ger­ne ha­ve lidt kant, og det ga­el­der nu og­så den nye og face­lif­te­de ud­ga­ve af Suzuki Vitara.

Den hø­je SUV har få­et en me­re mar­kant front og stør­re lyg­ter bå­de for og bag. Det kan dis­ku­te­res, om det kla­e­der bi­len, men den får i hvert fald me­re per­son­lig­hed. Og så ban­ker der nye hjer­ter un­der hjel­men.

Suzuki har nem­lig pen­sio­ne­ret den gam­le og no­get tra­e­ge ben­zin­mo­tor på 1,6 li­ter, der yde­de 120 he­ste­kra­ef­ter, og er­stat­tet den med ma­er­kets tre­cy­lin­dre­de 'Boosterjet' tur­bo­ben­zin­mo­tor på 1,0 li­ter, der yder 112 hk.

En ben­zin­mo­tor med 140 hk kan og­så fås til fle­re af mo­del­ler­ne, mens di­e­sel til gen­ga­eld for­svin­der helt ud af Vitara-pro­gram­met.

Vi te­ster den mind­ste ben­zin­mo­tor med det hø­je­ste ud­styrsni­veau 'Ad­ven­tu­re'. Det er en sam­men­sa­et­ning, der lø­ber op i godt 253.000 kro­ner.

Bi­len fås og­så med ud­styrsni­veau­er­ne 'Acti­ve' og 'Club', hvor sidst­na­evn­te er den bil­lig­ste. Med 'Club'-ud­styr og sam­me mo­tor be­gyn­der pri­sen ved 198.000 kro­ner, hvil­ket me­get godt mat­cher klas­se­kon­kur­ren­ter­ne, der blandt an­det hed­der Peu­geot 208, Re­nault Cap­tur, Se­at Aro­na, Ci­troën C3 Aircross og Opel Cros­sland.

Let­kørt, høj bil

Suzuki Vitara har al­tid va­e­ret bå­de let­kørt og prak­tisk, mens fa­et­te­ren S-Cross har va­e­ret den ja­pan­ske bil­pro­du­cents bud på en lidt stør­re og me­re sport­s­ligt an­lagt mo­del.

Den op­stil­ling hol­der i den ny­e­ste år­gang, hvor Suzukis de­sig­ne­re har løf­tet for­ga­en­ger­nes let di­sco­un­t­ag­ti­ge in­te­r­i­ø­rer med lidt for me­get hård plast. Vitara har få­et et nyt in­stru­ment­bord i blø­de­re ma­te­ri­a­ler, der gør bi­lens ka­bi­ne til en me­re ind­by­den­de ar­bejds­plads.

Fra mel­lem­ste ud­styrsni­veau med­føl­ger et in­for­ma­tions­dis­play i fi­re far­ver, mens 'Ad­ven­tu­re'-trim­met by­der på mid­te­rarm­la­en med kar­dan­boks og del-ruskind på sa­e­der og dør­si­der.

Test­bi­lens DAB Plus-ra­dio, Ap­ple CarPlay og navi­ga­tions­an­la­eg fun­ge­rer godt. Re­ak­tion­s­ti­den og be­tje­nin­gen af ska­er­men, som vi tid­li­ge­re har rost, er dog over­ha­let af de su­per­hur­ti­ge ska­er­me fra VW-kon­cer­nen.

God fri­høj­de, nem indstig­ning og fint ud­syn er sta­dig spids­kom­pe­ten­cer for Vitara. Mo­del­len by­der på 375 li­ter i ba­ga­ge­rum­met, hvil­ket er okay for klas­sen, men ik­ke pran­gen­de.

Test­bi­lens ben­zin­mo­tor på 112 hk, der har et mo­ment på 170 Nm og kla­rer 18,9 km/l ef­ter den nye NEDC2­norm, er liv­lig og har pa­ent med kra­ef­ter til at flyt­te bi­len. Sty­re­tø­jet er dog til den kom­fortab­le si­de, li­ge­som gearskif­tet er no­get løst med vel lan­ge van­drin­ger.

Mu­lig­hed for fi­re­hjul­stra­ek

Det tra­ek­ker op i det sam­le­de regn­skab, at Suzuki Vitara fås med fi­re­hjul­stra­ek, og at det end­da er mu­ligt at til­kø­be en pak­ke med 'sport'-pro­gram og indstil­lin­ger til kør­sel

Sty­re­tø­jet er til den kom­fortab­le si­de

Ka­bi­nen har få­et et løft med blø­de­re ma­te­ri­a­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.