Hja­elp, jeg

Ekstra Bladet - - GO’SØNDAG - Man­ge hils­ner En fru­stre­ret mor Med ven­lig hil­sen Puk

med­lem af di­ver­se bo­ligsi­der og hos di­ver­se bo­ligsel­ska­ber, så det kan jeg ik­ke.

Jeg har så langt om la­en­ge fun­det en bil­li­ge­re bo­lig til os, det er en tre­va­e­rel­ses til kun 7500 kro­ner om må­ne­den – med vand, var­me og elek­tri­ci­tet! Jeg var glad – men kom­mu­nen vil ik­ke hja­el­pe! Så nu sid­der jeg fast i min dy­re lej­lig­hed til 9000 kro­ner, og sags­be­hand­le­ren me­ner, at det må jeg kla­re selv ... Men jeg knap nok råd til mad til mi­ne piger – jeg har end ik­ke råd til min me­di­cin!

Jeg har en kas­se­kre­dit på 30.000 kro­ner, som er brugt fuldt ud, men det kan sags­be­hand­ler ik­ke se no­get pro­blem i.

Hvad vil du rå­de mig til at gø­re? sam­men med pa­ra­graf 34-støt­ten, så du får den mak­si­ma­le støt­te sam­men­lagt.

Da du er i et res­sour­ce­for­løb, er du ik­ke om­fat­tet af kon­tant­hja­elpslof­tet, så du godt kan få dis­se ydel­ser

i din res­sour­cey­del­se, oven uden at det bli­ver modreg­net.

Kom­mu­nen in­for­me­re dig om din mu­lig­hed

skal for at og sø­ge og få pa­ra­graf 34-støt­te, når du an­sø­ger om et bo­li­gind­skud­slån. Hvis de ik­ke har gjort det – og de skal kun­ne do­ku­men­te­re det – kan du sø­ge støt­ten med til­ba­ge­vir­ken­de kraft. Det skal du gø­re skrift­ligt. Du skal hu­ske at sen­de det som en an­søg­ning, hvor du får et skrift­ligt svar, som du kan an­ke, hvis de gi­ver dig et af­slag. Kom­mu­nen er iføl­ge loven be­ret­ti­get til at gi­ve dig et af­slag, hvis de vur­de­rer, at du i for­vej­en har en pas­sen­de bo­lig, hvil­ket de åben­bart har gjort i dit til­fa­el­de. Dog skal du og­så her hu­ske, at du skal ha­ve et skrift­ligt af­slag, du kan kla­ge over.

Så skynd dig at an­sø­ge om pa­ra­graf 34 – og gør det skrift­ligt! Du kan med den støt­te va­e­re ga­ran­te­ret om­kring 2000 kro­ner ek­stra om må­ne­den, hvil­ket vil red­de din si­tu­a­tion.

MODELFOTO: JOACHIM ADRIAN

Der er ri­ge­ligt med dy­re lej­lig­he­der i stor­by­er­ne, men det kan va­e­re sva­ert for en en­lig mor at kla­re hus­lej­en. Det er der råd for, skri­ver Ek­stra Bla­dets so­ci­al­rå­d­gi­ver, Puk Sab­ber, der gen­nem­går kom­mu­ner­nes mu­lig­hed for at spa­e­de til en an­strengt øko­no­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.