Dit dår­li­ge par­for­hold er en dår­lig va­ne

Ekstra Bladet - - GO’SØNDAG - Skub­ber og ma­ser gør din part­ner ta­ger det som dyr­ker ue­nig­he­der

Vi bøv­ler med ka­er­lig­he­den. Men har du no­gen­sin­de ta­enkt over, hvor­for dit par­for­hold ik­ke er, som du ger­ne vil ha­ve det?

Alt­så ik­ke der er galt, men det er galt? hvad hvor­for

Hvis jeg skal va­e­re me­get ka­te­go­risk, vil jeg si­ge, at år­sa­gen kan fin­des i je­res dår­li­ge va­ner. Dår­li­ge va­ner, der gør, at du over tid reg­ner med, at din part­ner er der uan­set hvad, og at det gi­ver dig plads til me­re.

For hvis vi op­før­te os som dem, vi ger­ne vil­le va­e­re vil­le der va­e­re me­re ro.

For­di vi så ik­ke over­skri­der gra­en­ser og der­ved hel­ler ik­ke til­la­der at få over­skre­det vo­res gra­en­ser.

Me­re ro, for­di vi ik­ke ma­ni­p­u­le­rer og der­for si­ger fra, når vi bli­ver ma­ni­p­u­le­ret med.

dit par­for­hold, når du: på din part­ner for at få ret. an­svar­lig for je­res fa­el­les lyk­ke. i par­for­hol­det, red­de dig. Der er in­gen, der er tan­kela­e­ser, så sa­et ord på di­ne fø­lel­ser og di­ne be­hov. Du kan ik­ke til­la­de dig at bli­ve skuf­fet over, at din part­ner ik­ke ser dig, når du ik­ke er ty­de­lig. La­er at gli­de af i ste­det for at ta­ge kam­pen. Hvor­for ka­em­pe om hold­nin­ger? Hvis han kan li­de blå, og du kan li­de gul, så bli­ver I al­li­ge­vel al­drig eni­ge. Smag og be­hag er for­skel­li­ge, så ac­cep­ter din part­ners ver­sion af ver­den. Det be­ty­der jo ik­ke, at I skal ha­ve sam­me hold­ning – du kan sta­dig ha­ve din, men du be­hø­ver ik­ke for­sø­ge at over­be­vi­se ham om, at han har uret. Man­ge – isa­er kvin­der – bag­ta­ler de­res part­ner bag hans ryg. Ja, de vil gå så langt som til at me­ne, at ve­nin­der­ne fak­tisk hyg­ger sig med det. Hold dig for god til at gå så lavt. For det tra­ek­ker dig blot ned og foru­re­ner dit sind og din op­le­vel­se af din part­ner. Er du tra­et af no­get ved din part­ner, sig det til ham – ik­ke ve­nin­der­ne! Alt hand­ler ik­ke om dig, og din part­ner er ik­ke blot en spar­rings­part­ner på et hvil­ket som helst em­ne, når det pas­ser dig.

Man­ge par øde­la­eg­ger den spar­som­me tid sam­men med at ind­vie hin­an­den i – for mod­par­ten – li­ge­gyl­dig­he­der. Va­elg di­ne em­ner med om­hu. Bi­drag til je­res sam­ta­ler, in­spirér, bed om hja­elp, og va­er ved­kom­men­de. En­de­lø­se snak­ke om ke­de­li­ge kol­le­ger og om, hvad ve­nin­den sag­de og gjor­de, er ik­ke en god in­ve­ste­ring i dit par­for­hold. en selv­føl­ge­lig­hed, at din part­ner skal i ste­det for at for­stå og sa­et­te sig i den an­dens sted.

An­det­steds på si­den fin­der du fi­re øvel­ser. De er langt­fra let­te, men de vil da­em­me op for den dår­li­ge dy­na­mik i dit for­hold.

Din ka­e­re­stes op­ga­ve er ik­ke at gø­re dig glad. Det er din egen!

Når du er glad, tril­ler og trul­ler og tral­ler, vil han ik­ke kun­ne la­de va­e­re med at gå ta­et­te­re på. Når du er glad og i over­skud, vil du va­e­re mag­ne­tisk. Det er ik­ke din el­ske­des op­ga­ve at reg­ne di­ne be­hov ud. Det er din! Når du selv op­fyl­der di­ne be­hov, står du så sta­er­kt, at han ik­ke kan la­de va­e­re med at vil­le va­e­re en del af din ener­gi.

Så spørg dig selv: ’Hvil­ken ka­e­re­ste vil jeg helst ha­ve?’. En, der plea­ser dig for at gø­re dig glad – el­ler en, der mø­der dig i styr­ke og ma­skuli­ni­tet og er til­truk­ket af dig? Sva­ret er let.

at du har aen­dret dig, for­di din ka­e­re­ste ik­ke la­en­ge­re he­a­ler din smer­te.

Og hvor­dan he­a­ler

så din smer­te? du

Ved at for­stå, at du er den, der red­der dig – at en ka­e­re­ste al­tid kun er en bonus og ik­ke en nød­ven­dig­hed. Når du kan det, har du aen­dret dy­na­mi­k­ken. Når du kan det, har du slup­pet din ne­ga­ti­ve bin­ding.

Men alt det­te star­ter med, at du ’ser’ og for­står je­res ne­ga­ti­ve dy­na­mik.

Du kan ik­ke aen­dre det, du ik­ke ved­ken­der dig.

For at få over­skud er du nødt til at stil­le dig i et over­skud.

Du skif­ter din dår­li­ge va­ne ud med en god!

FO­TO: SHUTTERSTOCK.COM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.