Fan­de­me uhyg­ge­ligt

Ekstra Bladet - - GO’SØNDAG -

Lars Kep­ler: La­zarus Over­sat af B. Ni­el­sen og J. Ki­storp

556 si­der. 350 kro­ner. Gyl­den­dal

Det be­gyn­der uhyg­ge­ligt. En mand fin­des brutalt myr­det i en lej­lig­hed, hvor kum­me­fry­se­ren er prop­pet med for­skel­li­ge men­ne­skers lig­de­le. I den fros­ne ka­da­ver­bun­ke fin­des og­så et styk­ke ho­ved­skal, der har til­hørt kri­mi­nal­kom­mis­sa­er Jon­na Lin­nas ny­ligt af­dø­de ko­ne. Hur­tigt bli­ver al­le ban­ge anel­ser til neg­le­bi­den­de vir­ke­lig­hed: For bag en ra­ek­ke nye, ma­ka­bre mord står Ju­rek Wal­ter. Fuld­blod­spsy­ko­pa­ten og se­ri­e­mor­de­ren fra den tid­li­ge­re Kep­ler-thril­ler ’Sand­man­den’. Man­den bur­de strengt ta­get va­e­re død og bor­te, men nu er han alt­så til­ba­ge for at ha­ev­ne sin dra­eb­te bror og sam­ti­dig få døds­sko­v­len un­der ae­r­kefjen­den, Joo­na Lin­na. De før­ste 80 si­der af ’La­zarus’ er kolds­ve­den­de uhyg­ge­li­ge. Ef­fek­tivt sprin­ger ka­pit­ler­ne fra gys til gys, og folk dør som flu­er på de mest be­sti­al­ske må­der. Fand­tes der en kri­mi­pris for de mest bruta­le af­liv­nin­ger, vil­le Kep­le­ra­eg­te­par­ret ryd­de pulj­en. Desva­er­re bli­ver det hur­tigt tra­et­ten­de at sprin­ge fra mord til mord, når mel­lem­reg­nin­ger­ne ude­la­des, og en­hver tro­va­er­dig re­a­lis­me for­duf­ter. At det er nød­ven­digt at genop­li­ve en (død) psy­ko­pat fra en tid­li­ge­re bog vir­ker og­så som us­selt gen­brug. Og her hja­el­per det hel­ler ik­ke, at psy­ko­pa­tens nye hånd­lan­ger, Ba­e­ve­ren, er en sla­visk kli­chéka­em­pe på to me­ter med per­leø­re­rin­ge og syn­s­ke ev­ner. Hand­lin­gen fra­e­ser sam­ti­dig så sta­er­kt der­u­dad, at bo­gens per­so­ner al­drig bli­ver til an­det end flim­ren­de hånd­duk­ker. Om det – en­de­lig – lyk­kes at få slå­et Ju­rek Wal­ter ihjel, vil jeg ik­ke af­slø­re. Men at der la­eg­ges op til en fort­sa­et­tel­se, tør jeg godt rø­be. Og det er fan­de­me uhyg­ge­ligt.

Frank Se­ba­sti­an Han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.