Vand i fød­der­ne

Ekstra Bladet - - GO’SØNDAG -

Mor­ten Sa­broe: Mit hal­ve hjer­te, mit he­le liv

266 si­der. 250 kro­ner. Po­li­ti­kens For­lag

Er det in­ter­es­sant at la­e­se, at en for­fat­ter har vand i fød­der­ne? Og i kna­e­et? El­ler at Mor­ten Sa­bro­es hjer­te pum­per for halv kraft, og at han sta­dig pad­ler rundt i si­ne fora­el­dres død – isa­er mo­de­rens (mejs­let i gra­nit i bo­gen ’Du som er i him­len’ fra 2007)?

Det er nog­le af spørgs­må­le­ne, man stil­ler sig selv un­der la­es­nin­gen af ’Mit hal­ve hjer­te, mit he­le liv’. Jeg har me­re end sva­ert ved at sva­re be­kra­ef­ten­de. Jeg ved ik­ke, hvad jeg skal bru­ge den vi­den til.

Jeg kan da godt for­stå, at Mor­ten Sa­broe fin­der sit syg­doms­bil­le­de ra­sen­de in­ter­es­sant. Det er for po­k­ker hans eget liv og hel­bred, han ta­ger liv­tag med. Men hvor­for Po­li­ti­kens For­lag me­ner, at an­dre end Sa­broe selv og na­er­me­ste om­egn skul­le kun­ne mo­bi­li­se­re in­ter­es­se, for­står jeg ik­ke.

Be­va­res; her og der duk­ker en vel­for­mu­le­ret sa­et­ning frem. Her og der en hy­len­de mor­som sce­ne. Her og der ori­gi­nalt ta­enk­te af­snit, der slip­per de­res tag i Thailands uli­de­li­ge var­me, hvor­til Sa­broe åben­bart ek­si­le­re­de for at kun­ne skri­ve.

Sa­broe le­ve­rer og­så flas­h­ba­cks til sin tid som jour­na­list gar­ne­ret med lidt in­tern na­medrop­ping. Fle­re af be­ret­nin­ger­ne – jo-jo, vi skal og­så li­ge run­de in­ter­viewet med jour­na­li­sten Hun­ter S. Thom­sen for 720. gang – vil­le va­e­re me­re end al­min­de­ligt op­sigtsva­ek­ken­de. Hvis de holdt vand. Ge­or­ge Hilt­on

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.