PAMPERFORMAND SNORKSOV

NYE AFSLØRINGER: Der lå fle­re be­vi­ser for po­ten­ti­el­le ulov­lig­he­der i Aka­de­mi­ker­nes A-kas­se, som ik­ke blev un­der­søgt til bunds

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­for­mand i Aka­de­mi­ker­nes Akas­se Al­lan Lu­p­lau har svig­tet sit le­del­ses­ansvar i skan­da­lesa­gen om Dan­marks stør­ste a-kas­se.

Da han over for sta­tens til­syns­myn­dig­hed STAR af­vi­ste ulov­lig­he­der, hav­de han nem­lig ik­ke un­der­søgt beviserne til bunds – selv­om han var ad­va­ret om et stort mis­brug af med­lem­mer­nes kon­tin­gent­kro­ner.

Så­dan ly­der dom­men fra fle­re eks­per­ter, ef­ter at Ek­stra Bla­det i dag kan frem­la­eg­ge in­ter­ne mails fra den fy­re­de di­rek­tør Mi­cha­el Va­len­tins ind­bak­ke.

– En­ten er der ta­le om util­gi­ve­ligt sjusk, el­ler og­så er vi ov­re i no­get me­re al­vor­ligt, hvor han be­vidst har til­ba­ge­holdt op­lys­nin­ger el­ler lø­jet, hvil­ket han jo ri­si­ke­rer at kom­me i fa­engsel for, ly­der det fra An­ders Dre­jer, pro­fes­sor ved In­sti­tut for Øko­no­mi og Le­del­se på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

– Det vir­ker, som om Al­lan Lu­p­lau for­sø­ger at luk­ke sa­gen uden at ha­ve grund­la­get for det­te. Han skul­le i ste­det ha­ve ta­get for­be­hold over for myn­dig­he­der­ne og sagt, at der sta­dig mang­le­de at bli­ve af­da­ek­ket nog­le ting, si­ger Jakob De­den­ro­th Bern­hoft, di­rek­tør i re­visorju­ra.dk og eks­pert i øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

Po­li­ti­an­meldt

Af de in­ter­ne mails frem­går det, at Va­len­tin modt­og bonus­be­løb til de pri­va­te rej­ser på bag­grund af ind­køb på a-kas­sens reg­ning.

I an­dre mails kan man ud­le­de, at a-kas­sen be­tal­te en tre­ret­ters me­nu, og at akas­sens per­so­na­le stod for be­tje­nin­gen til en vin­s­mag­ning i Mi­cha­el Va­len­tins hjem. Net­op dis­se for­hold er Mi­cha­el Va­len­tin senere ble­vet po­li­ti­an­meldt for.

Dis­se po­li­ti­an­mel­del­ser står i ska­e­ren­de kon­trast til Al­lan Lu­p­laus kon­klu­sio­ner i en re­de­gø­rel­se, han send­te til STAR 9. ok­to­ber.

I re­de­gø­rel­sen un­der over­skrif­ten ’di­rek­tørskif­te i Aka­de­mi­ker­nes A-kas­se’ lød det bl.a.:

’Vi luk­ke­de vo­res in­ter­ne un­der­sø­gel­ser i sid­ste uge og kan kon­klu­de­re føl­gen­de (...): At der ik­ke er iden­ti­fi­ce­ret for­hold, som er i strid med straf­fe­lovens be­stem­mel­ser.’

Lu­p­lau kon­klu­de­re­de imid­ler­tid det­te, uden at Va­len­tins mail­kon­to til­sy­ne­la­den­de var ble­vet gran­sket na­er­me­re.

For her lå de af­slø­ren­de mail­kor­re­spon­dan­cer mel­lem Mi­cha­el Va­len­tin og hen­holds­vis hans fa­ste vin­le­ve­ran­dør og køk­ken­che­fen i Aka­de­mi­ker­nes Akas­se.

I et svar til Ek­stra Bla­det op­ly­ser Al­lan Lu­p­lau da og­så, at det først var ef­ter en re­de­gø­rel­se til STAR, at akas­sen iva­er­k­sat­te ’en langt me­re om­fat­ten­de un­der­sø­gel­se’, der in­klu­de­re­de ’en gen­nem­gang af i stør­rel­ses­or­de­nen 20.000 e-mails’.

Iføl­ge pro­fes­sor An­ders Dre­jer ud­gør sa­gen et stort pro­blem for Al­lan Lu­p­lau.

– Når han som be­sty­rel­ses­for­mand over for en of­fent­lig myn­dig­hed kon­klu­de­rer, at der ik­ke er no­get at kom­me ef­ter, så skal han ha­ve un­der­søgt det til bunds, hvil­ket na­tur­lig­vis in­de­ba­e­rer at tjek­ke e-mails.

En­ten er der ta­le om util­gi­ve­ligt sjusk, el­ler og­så er vi ov­re i no­get me­re al­vor­ligt

Det vir­ker, som om Al­lan Lu­p­lau for­sø­ger at luk­ke sa­gen uden at ha­ve grund­la­get for det­te

PRIVATFOTO

Al­lan Lu­p­lau skrev til til­syns­myn­dig­he­den, at Va­len­tin­sa­gen ik­ke hand­le­de om fejl­ag­tig for­valt­ning af sta­tens mid­ler, og at der ik­ke var ble­vet iden­ti­fi­ce­ret brud på straf­fe­loven el­ler for­hold ’klart i strid med’ a-kas­sens ved­ta­eg­ter i for­bin­del­se med sa­gen. Før luk­ke­tidAl­lan Lu­p­lau (tv.) og Mi­cha­el Va­len­tin i fest­ligt sel­skab, in­den skan­da­len i Aka­de­mi­ker­nes A-kas­se be­gynd­te at rul­le. I den­ne mail­kor­re­spon­dan­ce plan­la­eg­ger Mi­cha­el Va­len­tin et ar­ran­ge­ment med vin­s­mag­ning i pri­va­ten med a-kas­sens køk­ken­chef. Her drøf­tes me­nu­en, og de af­ta­ler, at to me­d­ar­bej­de­re fra akas­sen kom­mer hjem til Va­len­tin og står for be­tje­nin­gen. Den fy­re­de di­rek­tør be­der om at få en ’or­dent­lig om­gang’ pøl­ser med til­be­hør med. ’Be­ta­ler selv den del’, kon­sta­te­rer Va­len­tin – un­der­for­stå­et at a-kas­sen be­ta­ler for re­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.