DET ER SÅ VILDT MED DE BRITER

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - MIN MAND ER HVAD DER TIL PÅ NETFLIX STENER DET ER JO ET PAR AF DE – DET ER SÅ FOR EKSEMPEL KUN­NE MAN LA­VE ANYWAY, CASTING ER

fra Stor­bri­tan­ni­en – en på man­ge må­der vi­dun­der­lig kul­tur med su­its og punk. Bjer­ge og smuk­ke kyst­linjer. Og selv­føl­ge­lig mas­ser af tra­di­tio­nel­le pu­b­ber og små hyg­ge­li­ge kro­er med mu­lig­hed for over­nat­ning.

Mad­ma­es­sigt er vi må­ske me­re ov­re i den ke­de­li­ge af­de­ling, men den slags er jo som be­kendt en smags­sag.

gen­ga­eld er fuld­sta­en­dig in­dis­kuta­belt, det er, at der i langt hø­je­re grad er klas­se­for­skel­le. Her kan vi alt­så ta­le om ghet­to og trash. Om fed­me som fol­ke­syg­dom og un­ge kvin­der, der se­ri­øst lig­ner lort. Hu­sker du prin­ses­ser­ne fra Blok­ken? Gang li­ge op med fem, seks styk­ker og en mør­ke­re fer­nis.

jeg i øje­blik­ket et pro­gram, der hed­der ’100 % hot­ter’. Det hand­ler i sin en­kelt­hed om en ra­ek­ke to­talt smag­lø­se briter, som først skal vur­de­res util­tra­ek­ken­de af til­fa­el­di­ge men­ne­sker på ga­den lav po­intsco­re, hvor­ef­ter de vul­ga­e­re med­vir­ken­de får fjer­net al de­res ma­keup, flå­et hå­re­xten­sions ud og tø­jet af, hvor­ef­ter man be­gyn­der at byg­ge dem op igen. I en me­re smag­fuld ud­ga­ve.

set før. Med Trin­ny og Sus­an­nah, der skul­le la­e­re ver­dens tri­ste kvin­der med tun­ge bryster at gå med rig­tig stør­rel­se bh og gik fra håb­løs­hed til ek­sta­tisk lyk­ke.

Og­så i ’10 år yn­gre på 10 da­ge’ kom den ene stor­ry­gen­de va­erts­hu­ska­el­ling el­ler nyskil­te mor til syv for­kø­le­de unger ind ef­ter den an­den og blev skudt ung med bo­tox og aet­set ned til knog­ler­ne med frugtsy­re­ma­sker og la­ser. Men det her er alt­så bri­tisk ung­dom an­no 2019.

med­vir­ken­de vir­ker de­ci­de­ret psy­kisk sy­ge, men det fin­der man hur­tigt ud af, at de ik­ke er. De er ba­re helt de­res eg­ne.

Det er for eksempel un­ge kvin­der ik­la­edt no­get, der lig­ner Ali­ce i Even­tyr­land, men op­teg­net i an­sig­tet som on­de klov­ne. Og kvin­der med 36 pi­ercin­ger, alt for små shorts og cor­sa­ger, der ved stram­ning va­el­ter del­ler ud over lin­nin­ger­ne.

vildt med de briter, der har et helt ’hor­ri­fying’ blik på sig selv, jub­le­de en af mi­ne ve­nin­der.

Det er, som om un­der­klas­sen i Eng­land til­sy­ne­la­den­de har et helt spejlka­bi­net af forvra­en­gen­de spej­le, der fun­ge­rer mod­sat af den slags spej­le i dan­ske tøj­bu­tik­ker, som får en til at lig­ner lort.

Og jeg må alt­så gi­ve hen­de ret: De må ha­ve en sa­er­lig ty­pe spej­le, der forvra­en­ger de­res spejl­bil­le­de til no­get smukt. Det kun­ne de dan­ske tøj­bu­tik­ker godt la­e­re no­get af.

mø­der vi en kvin­de, der med plat­in­blon­de exten­sions ger­ne vil lig­ne en bar­bie. Hun har få­et la­vet bryster, der er helt util­pas­set hen­des spink­le krop, og hver mor­gen smø­rer hun he­le sin krop ind i selv­bru­ner, der får hen­des hud til at lig­ne no­get tra­e­va­erk på et ae­l­dre som­mer­hus.

Hen­des ha­en­der har sam­me far­ve som en ind­født fra Congo. Hen­des an­sigt er Sid­ney Lee, mens hen­de ar­me kø­rer Do­nald Trumps or­an­ge te­ma og ben i den nord­afri­kan­ske en­de af kon­ti­nen­tet.

Hun ba­e­rer ba­by­pink la­e­be­stift, kort ne­der­del og en cor­sa­med ge, der for­la­en­ger bryster­ne til cir­ka en me­ter i ho­ri­son­tal la­eng­de.

pro­gram­met i Dan­mark? For­ment­lig ik­ke. Vi har sim­pelt­hen ik­ke ori­gi­na­ler nok. Ej hel­ler gak­kel­ak­ke­re. El­lers var de nok ble­vet try­net af de­res om­gi­vel­ser til at ret­te ind.

Og jeg ta­enk­te da og­så i star­ten, om det ik­ke var lidt synd at pil­le de­res ska­e­ve per­son­lig­he­der af dem – men når man ser de un­ge pi­ger bry­de sam­men på stribe ef­ter de­res ’ma­ke over’, går det op for en, at de vir­ke­lig var ble­vet snydt af de der sa­er­li­ge en­gel­ske spej­le.

Et par af de med­vir­ken­de vir­ker de­ci­de­ret psy­kisk sy­ge, men det fin­der man hur­tigt ud af, at de ik­ke er

De må ha­ve en sa­er­lig ty­pe spej­le, der forvra­en­ger de­res spejl­bil­le­de til no­get smukt

sva­ert. Og der er langt mel­lem snap­se­ne i dansk tv.

Vi ser, at de fle­ste går over i glem­s­len, når ik­ke al­le kan va­e­re Ama­lie, Sa­rah Lou­i­se el­ler tvil­lin­ger­ne Tor­ben og An­ders med det up­le­je­de tands­a­et og asi­a­ti­ske ka­e­re­ster.

Men så­dan er det. Og så må vi ta­ge fre­ak-fe­sten på Netflix.

PR-FOTO

Helt nyt lookI ’100% hot­ter’ går en sty­list, en fri­sør og en ma­keu­par­tist sam­men for at gi­ve Stor­bri­tan­ni­ens stør­ste mo­de­ka­ta­stro­fer et helt nyt ud­se­en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.